• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 28 sierpnia 2009 roku. Gorąco powitani zostali zatrudnieni od 1.09.2009 r.:

 • SzusterAgnieszka - przedmioty zawodowe
 • Zielińska Izabela - biologia
 • OrłowskiTomasz - informatyka

oraz wszyscy pozostali nauczyciele i pracownicy szkoły.

Wręczone zostały akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego Alicji Ingram, Robertowi Olejnikowi oraz Rafałowi Domagale. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali Anna Rozmarynowska, Remigiusz Rudolf i Katarzyna Kaczmarek, a stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Lemańska, Agnieszka Kuzyk, K. Kasińska i Dariusz Fitas.

W chwili obecnej w szkole pracuje 3 nauczycieli stażystów, 22 nauczycieli kontraktowych, 23 nauczycieli mianowanych i 16 nauczycieli dyplomowanych.

 

W wyniku naboru na rok szkolny 2009/2010 utworzono następujące klasy:

 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk/mechanik
 • liceum o profilu socjalnym
 • mechanik pojazdów samochodowych / klasa zawodowa/
 • mechanik monter / klasa zawodowa/
 • elektromechanik / klasa zawodowa/

 

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

 • R. Marciniak – klasa I sc
 • D. Fitas – klasa I ts
 • K. Nawrocka – klasa I a ti
 • A. Ingram – klasa b ti
 • R. Parnowski – klasa I elm
 • R. Różycki – klasa I mm
 • A. Godyń – klasa I ms
 • I. Janecka – klasa I tm/el

 

          Po zapoznaniu nauczycieli z priorytetami szkoły zapoznano nauczycieli z zakresem obowiązków dodatkowych na obecny rok szkolny:

 • A. Konopka – pełnomocnik do spraw podręczników, organizacja polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, opiekun pocztu sztandarowego.
 • M. Kowalska – uruchomienie szatni szkolnej
 • M. Salejda – uruchomienie szatni szkolnej
 • R. Olejnik – opiekun pocztu sztandarowego
 • R. Rudolf – opiekun pocztu sztandarowego
 • M. Więckowski – redakcja witryny internetowej ZS NR 2, opiekun sali 47, obsługa fotograficzna imprez szkolnych
 • K. Kik – redakcja witryny internetowej ZS NR 2, olimpiada historyczna, opiekun sali 41
 • K. Nawrocka – opiekun Samorządu Uczniowskiego, wymiana młodzieży, konkursy językowe, opiekun sali 28
 • A. Godyń -  dbałość o sprawność techniczną radiowęzła
 • A. Strugacz – radio szkolne, opiekun sali 26, aktywizacja zapisów statutu szkolnego, Powiatowy Przegląd Teatralny
 • R. Błaszczyk – koordynator prac aktualizacyjnych zapisów w statucie szkoły, opiekun sali 27, współodpowiedzialny za opiekę nad szkolnym kołem teatralnym
 • T. Jaworski – Święto Sportu Szkolnego
 • B. Cieślak – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych, układanie planu zajęć, opiekun sali 29, obsługa elektronicznego programu Hermes – Matura 
 • D. Fitas – dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, opiekun siłowni szkolnej
 • K. Parnowski – Święto Sportu Szkolnego, opiekun bieżni i kortu
 • R. Domagała – organizacja Święta Sportu Szkolnego, opiekun kortu tenisowego
 • I. Janecka – opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego, redakcja sportowych Wieści Szkolnych /gablota, gazetka szkolna/, opiekun boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal
 • J. Jakubczyk – opiekun pracowni języka niemieckiego / s. 24 /, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • E. Urbaś – kursy językowe dla nauczycieli, gazetka szkolna, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, konkursy językowe
 • M. Chudy – opiekun sali 40, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, wymiana młodzieży, szkolne konkursy językowe
 • R. Marciniak – dbałość o gablotkę propagującą wiedzę ekologiczną, opiekun sali 32, aktualizacja zapisów w statucie szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Z. Borucki – prowadzenie Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • B. Kossakowska – Cichy – opiekun sali 31, układanie planu zajęć, koordynator do spraw doskonalenia nauczycieli
 • I. Zielińska – opiekun sali 43
 • A. Markiewicz – Rudolf – konkursy matematyczne, opiekun sali 33, szkolna liga matematyczna, „ Kangur „ – konkurs matematyczny, zespół do spraw pozyskiwania środków EFS
 • A. Kuzyk – opracowanie szkolnego kalendarza imprez szkolnych, redakcja sportowych Wieści Szkolnych / gablota, gazetka szkolna /, boisko do plażowej piłki siatkowej
 • I. Zielińska – prowadzenie gabloty informacyjnej szkoły, konkurs wiedzy ekologicznej
 • A. Kolanek – opiekun sali 45, aktualizacja wpisów statutu szkolnego
 • R. Różycki – konkurs pożarniczy, opiekun sali 42
 • J. Spodzieja – opiekun sali 2 / warsztaty /, organizator Powiatowego Turnieju Przedsiębiorczości
 • I. Torchała – przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowej i Praktycznej Nauki Zawodu, układania planu zajęć, obsługa elektronicznego programu Hermes- przedmioty zawodowe
 • A. Grajoszek – obsługa elektronicznego programu Hermes-przedmioty zawodowe, organizacja egzaminu zawodowego, odpowiedzialny za realizację programu „Mistrz w Zawodzie„ , odpowiedzialny za realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w warsztatach szkolnych
 • A. Wolnicka – Samsel – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • M. Kowalska – opiekun szkolnego koła PCK i wolontariatu, odpowiedzialna za wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktycznego, pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji, edukacja zdrowotna młodzieży
 • M. Salejda – szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa
 • M. Wardęga- organizacja imprez szkolnych – część artystyczna, opiekun sali 25, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, opiekun koła teatralnego / razem z innymi polonistami /
 • A. Mamzer – Szymańska – opiekun sali 44, konkurs fizyczny „Lwiątko„  
 • G. Łuczak – opiekun pracowni samochodowej na warsztatach szkolnych
 • A. Spychała – konkurs motoryzacyjny, nagłośnienie uroczystości szkolnych, dbałość o sprzęt nagłaśniający
 • K. Kaczmarek – obsługa elektronicznego programu Hermes - Matura, opiekun sali 46, obsługa techniczna oprogramowania komputerowego administracji szkoły
 • ks. J. Parkitny – opiekun Sali R-1 / warsztaty szkolne /
 • Z. Ostenda – opiekun Sali R-2 / warsztaty szkolne /, pomoc w realizacji wymiany polsko-niemieckiej, Szkolny Rzecznik Ucznia
 • A. Niepiekło – opiekun sali 30, konkursy językowe, polsko-irlandzka wymiana młodzieży
 • A. Pawlak – Łacina – kronika szkoły, koło teatralne, cykl spotkań „ Prezentujemy swoje pasje „, organizacja imprez szkolnych
 • W. Kamiński – odpowiedzialny za przygotowanie Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

          Dyrektor Kowalczyk przedstawił zespoły zadaniowo-problemowe powołane do realizacji celów priorytetowych szkoły na rok szkolny 2009/2010:

- Szkolna Komisja Statutowa:

 • R. Błaszczyk – przewodniczący komisji
 • K. Marciniak
 • R. Różycki
 • A. Strugacz
 • A. Grajoszek

- Zespół do spraw promocji szkoły:

 • I. Torchała
 • J. Spodzieja
 • W. Kamiński
 • M. Więckowski
 • K. Nawrocka
 • K. Kik
 • A. Markiewicz – Rudolf
 • A. Ingram
 • A. Pawlak – Łacina

- Zespół do spraw opracowywania dokumentacji programowo organizacyjnej do nowych typów szkół / szkoła zawodowa /:

 • B. Cieślak
 • A. Piskuła
 • W. Kamiński
 • M. Wardęga
 • I. Torchała

- Działalność ekologiczna:

 • R. Marciniak – przewodnicząca
 • I. Zielińska
 • M. Kowalska
 • A. Konopka
 • M. Salejda

- Zespół do spraw wymiany młodzieży:

 • M. Wardęga – przewodnicząca
 • Z. Ostenda
 • J. Jakubczyk
 • A. Niepiekło
 • K. Nawrocka
 • M. Chudy
 • E. Urbaś
 • A. Konopka
 • K. Kik

- Zespół do spraw pozyskiwania funduszy za środków pozabudżetowych ministerialnych i Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • A. Piskuła
 • W. Kamiński
 • I. Torchała
 • B. Cieślak
 • M. Wardęga
 • A. Grajoszek
 • K. Marciniak
 • M. Więckowski
 • K. Kaczmarek
 • A. Godyń
 • A. Markiewicz – Rudolf
 • M. Kowalska
 • M. Salejda

- Zespół do spraw przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Szkolnym Ośrodku Egzaminacyjnym:

 • W. Kamiński – przewodniczący
 • I. Torchała
 • G. Łuczak
 • J. Spodzieja
 • W. Wawrzyniak
 • K. Kaczmarek
 • A. Grajoszek
 • A. Godyń
 • M. Więckowski
 • K. Golański

 

Akt nadania awansu nauczyciela kontraktowego otrzymał Roman Spodzieja.

 

 

 

Grono pedagogiczne niemalże w komplecie

 

W ramach wymiany młodzieży w dniach od 5 do 12 września uczniowie naszej szkoły przebywali u swoich rówieśników w Niemczech. Opiekę sprawowali A. Niepiekło i Z. Ostenda.

 

Dnia 30 października zorganizowano konkurs dla uczniów klas pierwszych pod nazwą „Mistrz pięknego czytania" .Pierwsze miejsce zdobyła Żaneta Frączek z klasy I s, drugie miejsce Maciej Matczak z klasy I El/m, a trzecie Natalia Urbanek z klasy I s.

 

W październiku 2009 roku przeprowadzono Olimpiadę Wiedzy Technicznej. Organizatorem był Ireneusz Torchała.

Na paczki dla dzieci ze Szkoły Specjalnej zebrano kwotę 318 złotych

 

W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami PLUS LIGII PAMAPOL SIATKARZ WIELUŃ, Damianem Dacewiczem i Marcinem Nowakiem, z uczniami naszej szkoły. Podczas spotkania rozmawiano o historii Plus Legii, o zasadach tam panujacych, o karierze gości i planach na przyszłość.

 

 

Hmmm...  bez komentarza :)

 

 

Dnia 27 stycznia 2010 roku powołana została Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

 • Dariusz Kowalczyk – przewodniczący
 • Agata Piskuła – zastępca przewodniczącego
 • Maciej Więckowski
 • Roman Różycki
 • Joanna Jakubczyk
 • Tomasz Orłowski
 • Anna Pawlak – Łacina
 • Agnieszka Szuster
 • Aneta Wolicka – Samsel
 • Katarzyna Nawrocka
 • Grzegorz Łuczak
 • Rafał Domagała

oraz zespół do przeprowadzania testów sprawnościowych do Liceum Profilowanego-oddział sportowy w składzie:

 • Dariusz Fitas
 • Iwona Janecka
 • Robert Parnowski
 • Agnieszka Kuzyk
 • Tomasz Jaworski
 • Rafał Domagała

 

W pierwszym semestrze tego roku wypożyczono 1334 woluminy. Najwięcej wypożyczeń w tym okresie odnotowano w klasach:

 • III bti - 140
 • IV bti - 118
 • III sc - 110
 • III zi - 99
 • II lsc - 91

 

Odnotowano również fakt żadnych wypożyczeń. Ewenement ten dotyczy klasy I mm, III mm oraz klasy III cms. Od września 2009 roku przybyło 105 woluminów wartości około 800 złotych. Były to przede wszystkim podręczniki dla nauczycieli informatyki. Zakupu tego dokonano ze środków Rady Rodziców. Wartość księgozbioru na koniec 2009 roku wynosiła 46.212,64 zł. Biblioteka posiada 6 tytułów czasopism.

 

 

Liczba wypożyczonych książek

 

 

W dniach 28 – 29 stycznia 2010 roku przeprowadzone zostały wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego. Oto nowy skład:

 • Maria Majchrowska – przewodnicząca
 • Damian Lach – zastępca
 • Wioletta Tomala
 • Marta Sieradzka
 • Artur Choczaj
 • Milena Tobiś
 • Daniel Idasiak
 • Maciej Matczak

Opiekę nad samorządem sprawuje mgr Renata Marciniak.

 

Dnia 1 lutego 2010 roku odbył się, zorganizowany przez biblioteką szkolną, konkurs dla klas drugich : "Czy znasz patrona swojej szkoły ?". Pierwsze miejsce zdobyła klasa II b ti, drugie miejsce klasa II a ti, a trzecie klasa II sc.

 

 

          Warsztaty szkolne swoje dochody czerpią, poza wykonywaniem usług i produkcji, z wpływów za przeglądy rejestracyjne, które pozwalają nie tylko doposażyć, ale również prowadzić na przykład prace remontowe. Działalność produkcyjno – usługowa pozwala uzyskiwać fundusze na dalszą modernizację parku maszynowego. Wpływy i wydatki za rok 2009 kształtowały się następująco:

Koszty: 

 • materiały do usług - 39.315,30 zł.
 • eksploatacja pojazdów / w tym nauka jazdy / - 11.702,08 zł.
 • remonty - 41.090,04 zł.
 • remonty w szkole - 11.648,82 zł.
 • umowy zlecenia, ZUS - 17.645,53 zł.
 • narzędzia - 8.489,94 zł.
 • pozostałe koszty - 56.122,46 zł.

Razem rozchody: 186.014,17 zł.

Przychody + saldo na koniec roku 2008 - 188.222,45 zł.

Saldo końcowe: 2.208,28 zł.

 

W pierwszym półroczu młodzież dwukrotnie uczestniczyła akcji honorowego krwiodawstwa. 54 uczniów oddało 27.540 ml krwi. Opiekunem krwiodawców jest mgr Małgorzata Kowalska.

 

W dniu 4 lutego odbył się III Turniej Gier Komputerowych. Organizatorami byli Artur Godyń i Maciej Więckowski. W turnieju uczestniczyło 40 osób, które grały w PES10, oraz 16 drużyn trzyosobowych, które grały w Counter-Strike. Zwycięzcą w grze PES10 został Konrad Kolanek z klasy IV b ti, a zwycięzcami drużynowymi zostały:

- I miejsce

 • Konrad Witek
 • Mateusz Rejman
 • Mateusz Bożukowski

- II miejsce

 • Mariusz Koniecki
 • Łukasz Stępień
 • Jarosław Suszka

- III miejsce

 • Szymon Czyż
 • Tomasz Ferdynus
 • Mateusz Kowalski

 

Dnia 6 lutego na sali gimnastycznej w Białej odbył się bal studniówkowy. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III s – wychowawca M. Salejda, klasy III zi – wychowawca A. Strugacz, klasy IV a ti – wychowawca M. Wardęga, klasy IV b ti – wychowawca A. Markiewicz – Rudolf i uczniowie klasy IV tm – wychowawca I. Torchała.

 

9 kwietnia przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy.

 

 

 

 Profesjonalna pomoc

 

 

Dnia 21 kwietnia o godzinie 17.00 w szkole naszej odbyło się wyjątkowe spotkanie – wieczór poetycki pod nazwą „ Tkaniny niebios”. W programie uroczystości był między innymi wykład profesor Danuty Opackiej- Walasek z Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem: „ O tak zwanej poezji kobiecej na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej, Urszuli Kozioł”. Wstawkami muzycznymi były fragmenty utworów wykonywanych przez Łukasza Ustyniaka z klasy III b ti / gitara / oraz Annę Mak / syntezator/.Uroczystość przygotowana została przez Marię Wardęgę i Annę Pawlak- Łacinę.

 

 

 

Wieczorek poetycki

 

 

Dnia 27 kwietnia 2010 roku podczas klasyfikacji końcowej klas maturalnych Rada Pedagogiczna wyróżniła za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz wzorowe zachowanie następujących uczniów:

 • Bugara Dawid – klasa IV a TI – średnia 4,09
 • Skakuj Tomasz – klasa IV a TI – średnia 4,09
 • Wnuczek Bartłomiej– klasa IV a TI – średnia 3,91
 • Cieślak Łukasz – klasa IV b TI – średnia 4,90
 • Górczyk Witold – klasa IV b TI - średnia 3,30
 • Małyska Paulina – klasa IV b TI – średnia 3,50
 • Sandak Damian – klasa IV b TI – średnia 4,30
 • Sołtysiak Artur – klasa IV b TI – średnia 3,20
 • Ramuś Monika – klasa IV b TI – średnia 3,20
 • Kubisiak Piotr – klasa IV TM – średnia 4,00
 • Kaźmierczak Mateusz – klasa IV TM – średnia 3,94
 • Knafel Bartosz – klasa IV TM – średnia 3,94
 • Marciniak Marek – klasa IV TM – średnia 3,82
 • Nawrocki Michał – klasa IV TM – średnia 3,82
 • Górny Mateusz – klasa IV TM – średnia 3,76
 • Jędrzycki Krzysztof – klasa IV TM – średnia 3,65
 • Kaczmarek Michał – klasa IV TM – średnia 3,65
 • Stasiak Maciej – klasa IV TM – średnia 3,65
 • Grzybowski Mateusz – klasa IV TM – średnia 3,53
 • Tasarz Klaudia – klasa III lp s – średnia 4,46
 • Dwornicka Katarzyna – klasa III lp s – średnia 4,21
 • Mikuś Dorota – klasa III lp s – średnia 4,14
 • Latus Monika – klasa III lp s – średnia 4,07
 • Minkina Martyna – klasa III lp zi – średnia 4,32
 • Idczak Martyna – klasa III lp zi – średnia 4,16
 • Krzemińska Dagmara – klasa III lp zi – średnia 4,00

Dnia 15 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której dokonano klasyfikacji III klas zasadniczych oraz wyróżniono najlepszych uczniów :

 • Marciniak Bartłomiej – klasa III a ms – średnia 4,30
 • Czarnuch Paweł – klasa III a ms – średnia 4,00
 • Kowalczyk Kamil – klasa III a ms – średnia 3,90
 • Czuba Dariusz – klasa III b ms – średnia 3,50
 • Jastrząbek Daniel – klasa III b ms – średnia 3,70
 • Modrzejewski Kamil – klasa III b ms – średnia 3,50
 • Szymanek Łukasz – klasa III b ms – średnia 3,70
 • Wróbel Adrian - klasa III b ms – średnia 4,20
 • Derek Kamil – klasa III c ms – średnia 3,70
 • Pakuła Kamil – klasa III c ms – średnia 3,60
 • Rzepecki Cezary – klasa III c ms – średnia 3,50
 • Bajzert Radosław – klasa III mm – średnia 4,18
 • Fryta Krzysztof – klasa III mm – średnia 4,09
 • Kotys Piotr – klasa III mm – średnia 3,72
 • Misiek Marcin – klasa III mm – średnia 4,09
 • Nawrocki Mateusz – klasa III mm – średnia 3,81
 • Roszczyk Mateusz – klasa III mm – średnia 3,60
 • Sygulski Paweł – klasa III mm – średnia 3,60
 • Tokarek Dominik – klasa III mm – średnia 3,81
 • Wójciak Bartosz – klasa III mm – średnia 3,72

 

Najlepszymi uczniami szkoły w roku szkolnym 2009 / 2010 zostali:

 • Cieślak Łukasz – klasa IV b TI – średnia 4,90
 • Hałas Kamil – klasa I b TI - średnia 4,81
 • Binek Damian – klasa II a TI – średnia 4,55
 • Pietrus Błażej – klasa I TS – średnia 4,54
 • Sekscińska Anita – klasa I ls – średnia 4,50
 • Golański Maciej – klasa II lp zi s – średnia 4,46
 • Gandralyan Arutiun – klasa I em – średnia 4,46
 • Duszyński Andrzej – klasa I TS – średnia 4,40
 • Włodarczyk Konrad – klasa I za – średnia 4,38
 • Minkina Martyna – klasa III zi – średnia 4,32
 • Sandak Damian – klasa IV ib – średnia 4,30
 • Krykwiński Kajetan – klasa II a TI – średnia 4,28
 • Gurbiel Przemysław – klasa I em – średnia 4,25
 • Jędrczak Tomasz – klasa I em – średnia 4,25
 • Dwornicka Katarzyna – klasa III ls – średnia 4,21
 • Wróbel Adrian – klasa III b ms – średnia 4,20
 • Serweta Rafał – klasa I a TI – średnia 4,19
 • Banach Katarzyna – klasa I ls – średnia 4,19
 • Bajzert Radosław – klasa III mm – średnia 4,18
 • Tobiś Milena – klasa II a TI – średnia 4,17
 • Troska Łukasz – klasa III Tm – średnia 4,17
 • Idczak Martyna – klasa III zi – średnia 4,16
 • Mikuś Dorota – klasa III ls – średnia 4,14
 • Stępień Joanna – klasa II ls – średnia 4,13
 • Pośpiech Katarzyna – klasa I ls – średnia 4,13
 • Kusiak Krzysztof – klasa II ms – średnia 4,12
 • Śnieciński Piotr – klasa II a TI – średnia 4,11
 • Michnik Mariusz – klasa III TM – średnia 4,11
 • Misiak Marcin – klasa III mm – średnia 4,09
 • Bugara Dawid – klasa IV a TI – średnia 4,09
 • Skakuj Tomasz – klasa IV a TI – średnia 4,09
 • Fryta Krzysztof – klasa III mm – średnia 4,09
 • Tomczak Mateusz – klasa II em – średnia 4,07
 • Latus Monika – klasa III ls – średnia 4,07
 • Ciężki Paweł – klasa II lp zi s – średnia 4,06
 • Łyczko Przemysław – klasa I a TI – średnia 4,06
 • Urbanek Agnieszka – klasa II ls – średnia 4,06
 • Gustaw Patrycja – klasa I ls – średnia 4,06
 • Witych Paweł – klasa I TS – średnia 4,06
 • Tasarz Klaudia – klasa III ls – średnia 4,00
 • Czarnuch Paweł – klasa III a ms – średnia 4,00
 • Wiśniewski Przemysław – klasa I b TI – średnia 4,00
 • Kubisiak Piotr – klasa IV TM – średnia 4,00
 • Kwiatkowski Dawid – klasa I TS – średnia 4,00
 • Grzybek Maciej – klasa II em – średnia 4,00
 • Marczak Arkadiusz – klasa II em – średnia 4,00
 • Leśniak Maciej – klasa I za – średnia 4,00
 • Krzemińska Dagmara – klasa III zi – średnia 4,00

 

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uzyskali wiele znaczących wyników sportowych: 

2009

 • III miejsce Licealiada dziewcząt w tenisie stołowym.
 • III miejsce Licealiada dziewcząt w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej.
 • I miejsce Licealiada chłopców w powiatowych mistrzostwach tenisa stołowego.
 • III miejsce Licealiada chłopców w lidze lekkoatletycznej.

2010  

 • II miejsce Licealiada dziewcząt w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej.
 • III miejsce Licealiada dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych.
 • II miejsce Licealiada chłopców w tenisie stołowym.
 • II miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach piłki ręcznej, IV miejsce w rejonie
 • II miejsce chłopców w powiatowych zawodach w lidze lekkoatletycznej
 • II miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych – Licealiada.
 • III miejsce chłopców w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych
 • II miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w koszykówce.
 • III miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w kategorii Licealiada 2009/2010.

ponadto:

- w sztafetowych biegach przełajowych / zawody powiatowe/ chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczęta miejsce V.

- w tenisie stołowym / zawody powiatowe / chłopcy zdobyli II miejsce.

- w piłce ręcznej / zawody powiatowe/ chłopce zajęli miejsce II, a dziewczęta miejsce VI.

- w sztafecie pływackie dziewczęta wywalczyły III miejsce

- w zawodach rejonowych w piłce ręcznej chłopcy wywalczyli III miejsce

- IV miejsce w halowej piłce nożnej mistrzostw powiatu wieluńskiego

 

Dziennik elektroniczny wprowadzony zostanie w naszej szkole od dnia 1 września 2010 roku, ale jako drugi / pierwszy to papierowy / zaczął obowiązywać już od dnia 1 maja 2010 roku.

 

 

/ kilka zdjęć z zakończenia roku szkolnego/

casino10top.com
f t g