• .

  • .

  • .

  • .

       

          Początków istnienia szkolnictwa o profilu mechanicznym należy szukać w roku szkolnym 1951/52, kiedy Państwowe Gimnazjum Handlowe i Średnią Szkołę Zawodową przekształcono w Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe i Zasadniczą Szkołę Metalowo - Odlewniczą. W roku szkolnym 1958/59 szkoła ta przekształcona została na Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Szkoła mieściła się w poniemieckich barakach usytuowanych przy ulicy Królewskiej.

Około roku 1961 grupa młodych nauczycieli wraz z dyrekcją szkoły zastanawiali się nad przyszłością i nowymi kierunkami kształcenia młodzieży. W tym czasie bowiem istniały plany budowy nowego obiektu szkolnego. Nową szkołę przy ulicy Wojska Polskiego rozpoczęto budować w roku 1962. Efektem działań dyrekcji szkoły było powołanie od dnia 1 września 1963 roku Technikum Mechanicznego.

 

Pismem z dnia 2 października 1963 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi przesłało na adres: Technikum Mechaniczne w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 3 „oryginał zarządzenia Ministra Oświaty w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Wieluniu”. Oto jego treść : „Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 września 1963 roku nr SZ - 11/173/62 w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Wieluniu.

 

1.  Otwiera się Technikum Mechaniczne w Wieluniu.

2. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 14.03.1952 r. / Nr III M – 756 / 52 / w sprawie organizacji techników zawodowych z późniejszymi zmianami.

3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1963 roku.

Podpisał Podsekretarz Stanu – mgr inż. Michał Godlewski”.

 

Zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Wieluniu

 

 

          Przekazanie do użytku nowego obiektu szkolnego nastąpiło 1 września 1964 roku. Tak więc uczniowie kierunku technik - mechanik / pierwsza i druga klasa / rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ulicy Wojska Polskiego. Radość nie trwała długo, bowiem 1 września 1965 roku powstały dwie oddzielne placówki administracyjne: Technikum Ekonomiczne i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Technikum Mechaniczne i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

 

Technikum Ekonomiczne i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 pozostały w nowym budynku przy ulicy Wojska Polskiego, a Technikum Mechaniczne i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przeniosły się do budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 54.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego młodzież klas technikalnych rozpoczęła przenosiny do nowego budynku mającego być nową siedzibą szkoły. Kronikarz zapisał „…Budynek szkolny został opuszczony przez Szkołę Podstawową Nr 3. Zostało trochę ławek, resztę sprzętu zabrali poprzedni gospodarze budynku. Dyrektorem szkoły został Henryk Strózik, zastępcą Stanisław Tomczyk.

 

 

Dyrektor Henryk Strózik

 

 

Naukę rozpoczęliśmy w bardzo trudnych warunkach, oprócz podstawowego sprzętu w klasach nic nie było. Dyrekcja borykała się z wielkimi trudnościami, ale wszyscy mobilizowaliśmy się wzajemnie do pracy, tak grono pedagogiczne jak i uczniowie. Czuliśmy się „wygnańcami„ z ładnej nowej szkoły do starego ciasnego budynku. Pierwsze lekcje w.f. musieliśmy zacząć od spacerów i musztry, bo nic dosłownie nie mieliśmy. Kupiliśmy 2 piłki do koszykówki, 6 piłek do siatkówki i 1 piłkę nożną, siatkę do siatkówki i pompkę do piłek. To był cały nasz dorobek sportowy. Należy nadmienić, że szkoła żadnych funduszów nie posiadała. Wszystkich klas było 20 i to bardzo licznych, powyżej 40 uczniów każda. We wrześniu zrobiliśmy boisko do koszykówki, skocznię w dal i wzwyż oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Zaczęliśmy też życie sportowe szkoły. Powstało Szkolne Koło Sportowe na czele którego stanął jako przewodniczący „Kajtek„ – Waldemar Ceglarski z klasy III TM. Zastępcą został Stanisław Krzak, sekretarzem został Andrzej Ślusarski, skarbnikiem Jerzy Jakiel a gospodarzem Zbigniew Kubicki. Opiekunami koła zostali: nauczyciel wychowania fizycznego Jerzy Jurkowski oraz nauczyciel matematyki Jerzy Kossakowski. Od tego czasu inicjatorem i organizatorem życia sportowego w szkole jest SKS „.

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g