• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na pierwszym, po wakacjach, posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które odbyło się dnia 31 sierpnia 1971 roku,

zgromadzonych nauczycieli powitał dyrektor szkoły Henryk Strózik. Wyraził ponownie wielką radość z faktu „ posiadania”

nowej, wielkiej, nowoczesnej szkoły. Przypomniał o odniesionych sukcesach w roku poprzednim zachęcając jednocześnie

zebranych do aktywnej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Szczególnie gorąco powitani zostali nowozatrudnieni

nauczyciele:

 

 • Pawelec Jan - kierownik warsztatów szkolnych
 • Namyślak Ryszard - przedmioty zawodowe
 • Pyzalski Bronisław - praktyczna nauka zawodu
 • Sicińska Urszula - język rosyjski, angielski
 • Szokalski Ryszard - praktyczna nauka zawodu
 • Serwaciński Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Stasiak Kazimierz - praktyczna nauka zawodu
 • Szczygieł Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Szczotka Franciszek - praktyczna nauka zawodu
 • Witaszczyk Jerzy - język polski
 • Wróbel Leon - praktyczna nauka zawodu

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także innych pracowników:

 

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki chemii zatrudniona została Teresa Skowron. Pracowała od 15 grudnia 1971 roku do dnia 31 stycznia 1972 roku, oraz w okresie od 1 września 1972 roku do dnia 31 sierpnia 1973 roku.

Z dniem 1 sierpnia 1972 roku podjął pracę w warsztatach w charakterze elektryka konserwatora Antoni Lis. Pracował do dnia 31 października 1972 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela chemii zatrudniona została od dnia 1 września 1971 roku Elżbieta Zuzanna Towarek. Zatrudniona była do dnia 31 sierpnia 1973 roku.

W charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych od 1 lipca 1972 roku do dnia 20 czerwca 1976 roku zatrudniony był Józef Szydełko.

W charakterze stolarza od października 1971 roku pracował Ireneusz Torchała / 1949 /.

Od dnia 1 października 1971 roku został zatrudniony w charakterze wychowawcy internatu Marian Kaczor. Pracował do dnia 1 listopada 1973 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki chemii pracowała Anna Pieniek. Zatrudniona została od dnia 1 września 1971 roku do dnia 31 sierpnia 1972 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki chemii pracowała Elżbieta Kaźmierczak. Zatrudniona została od 15 grudnia 1971 roku do dnia 20 czerwca 1974 roku.

Od dnia 1 września 1971 roku w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu pracował Stanisław Grobelny. Zatrudniony był do 31 sierpnia 1992 roku.

W charakterze inspektora zaopatrzenia oraz starszego specjalisty do spraw zaopatrzenia zatrudniony został od dnia 1 września 1971 roku Włodzimierz Ladra. Od 1 sierpnia 1991 pracował jako dozorca – konserwator. Stosunek pracy rozwiązany został z dniem 30 września 1995 roku.

Od dnia 1 września 1971 roku w warsztatach szkolnych na stanowisku starszego planisty pracowała Irena Walczak. Stosunek pracy ustał z dniem 30 sierpnia 1991 roku.

Od 13 października 1971 roku zatrudniona była w warsztatach szkolnych na stanowisku pomocy magazyniera Krystyna Mielczarek. Zatrudniona była do dnia 29 lutego 1972 roku.

W roku 1971 w charakterze głównego technologa w warsztatach szkolnych pracował Zygmunt Walczak. Zatrudniony był do roku 1997.

Od 17 lipca 1972 roku pracował w charakterze tokarza oraz ślusarza remontu maszyn Edward Werbicki. Zatrudniony był do dnia 31 marca 1982 roku.

Od dnia 15 września 1971 roku w warsztatach szkolnych na stanowisku rozdzielcy robót zatrudniony został Tadeusz Baranowski. Pracował do 5 lipca 1972 roku.

W charakterze wychowawcy internatu od dnia 1 września 1971 roku został zatrudniony Zbigniew Apanasiewicz.

Od dnia 1 maja 1972 roku zatrudniona została w charakterze sprzątaczki Krystyna Chanuszek. Zatrudniona była do dnia 28 lutego 1973 roku.

Na stanowisku sprzątaczki w warsztatach szkolnych zatrudniona była od dnia 7 kwietnia 1972 Teodozja Gajewska. Pracowała do dnia 31 lipca 1982 roku.

Od dnia 14 października 1971 roku pracowała w charakterze magazyniera Zofia Hajdas. Stosunek pracy został rozwiązany z dniem 15 kwietnia 1972 roku.

W charakterze tokarza produkcyjnego zatrudniony był Eugeniusz Nowak. Pracował od 8 maja 1972 roku do dnia 31 grudnia 1976 roku.

Dnia 29 kwietnia w warsztatach szkolnych zatrudniony został Wiesław Podyma. Pracował na stanowisku rzemieślnika, rozdzielca robót, a także jako tokarz – frezer. Zatrudniony był do 31 października 1974 roku.

Na stanowisku tokarza pracował od dnia 21 marca 1972 roku do dnia 14 października 1975 roku Ryszard Pawlak. Otrzymywał wynagrodzenie według VII grupy co stanowiło 13 złotych na godzinę.

Na stanowisku tokarza zatrudniony był Ryszard Stelmach. Pracował w okresie od 6 marca 1972 roku do dnia 29 kwietnia 1974 roku.

 

 

 Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego

 

Uczestnicy Rady zapoznani zostali z planem dydaktyczno – wychowawczym opracowanym na bieżący rok szkolny.

Omówiono najważniejsze założenia i wytyczne do pracy. Dokonano przydziału wychowawstw klas oraz powołano

następujące organizacje młodzieżowe, komisje i zespoły:

 • ZHP – opiekun Eugeniusz Więckowski
 • ZMS – opiekun Ryszard Krajcer i Jerzy Witaszczyk
 • LOK – opiekun Kamiński i Kubisiak
 • SKS – opiekun Henryk Bogus
 • TPPR – opiekun Urszula Sicińska
 • PCK – opiekun Tadeusz Grabczak
 • Komisja przedmiotów zawodowych – Wiktor Sampoliński
 • Komisja przedmiotów pomocniczych – Stanisława Leszczyńska
 • Komisja przedmiotów ogólnokształcących – Zofia Nowojewska
 • Komisja wychowania fizycznego i obronnego – Henryk Bogus
 • Spółdzielnia uczniowska – Romana Szczepańska
 • Opieka praktyk zawodowych – Tadeusz Pyszkowski
 • Zespół wychowawczy - dyr. Henryk Strózik, dyr Tadeusz Domański, dyr Tadeusz Grabczak, Tadeusz Pyszkowski, Stefan Piec, Ryszard Krajcer, Eugeniusz Więckowski, Stanisława Leszczyńska, Stanisław Hałaczkiewicz.

 

W skład Kolegium Kierowniczego szkoły wchodzili:

- Henryk Strózik – dyrektor szkoły

- Tadeusz Domański – zastępca dyrektora szkoły

- Tadeusz Grabczak – zastępca dyrektora szkoły do spraw administracyjnych

- Jan Pawelec – kierownik warsztatów szkolnych

- Józef Krajcer – kierownik internatu

- Eugeniusz Więckowski – kierownik zajęć pozalekcyjnych

 

 

Kierownik zajęć pozalekcyjnych Eugeniusz Więckowski

 

Na protokolanta zebrań plenarnych wyznaczony został Eugeniusz Więckowski, a na protokolantów zebrań klasyfikacyjnych wyznaczono Urszulę Sicińską oraz Włodzimierza Jaskulskiego.

Omówiono również propozycje zmiany uposażenia nauczycieli mające obowiązywać od 1 maja 1972 roku. Proces podwyżek miał trwać do roku 1976. Nauczyciel ze stopniem magisterskim /0 – 4 lat pracy/ w roku 1976 zarabiał będzie 3200 złotych, a po 24 latach pracy 4700 złotych. Wymiar godzin pracy w szkole średniej ma wynosić 24 godziny / z tego 2 godziny mają być przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne lub pracę społeczną /.

 

W tym roku szkolnym rozpoczęło naukę 912 uczniów. W pionie technikalnym uczyło się 360 uczniów, a w pionie

zasadniczym 552 uczniów.

 

   

 

Widok frontu szkoły i kadra pedagogiczna

 

 

          W tym roku szkolnym odbywać się będzie szczególnie ważna dla społeczności szkoły uroczystość. W jej przygotowanie

zaangażowani powinni być wszyscy pracownicy szkoły oraz najszersze gremia młodzieży. Za ponad dwa miesiące szkoła

posiadać będzie sztandar.

W dniu 14 listopada 1971 roku odbył się w Wieluniu uroczysty akt wręczenia sztandaru Technikum Mechanicznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. XXV – lecia PRL ufundowany przez rodziców młodzieży szkolnej i zakłady przcy miasta i powiatu wieluńskiego.

 

 

 

Uroczyste wręczenie sztandaru

 

W "Księdze Honorowej" zapisano:

„Działo się to kiedy Narodowi Polskiemu przewodniczyła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na czele, której stał:

Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego – Edward Gierek

Pierwszym Sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu był – Jerzy Muszyński

Pierwszym Sekretarzem Powiatowego Komitetu – Jerzy Betnerowicz

Przewodniczącym Rady Państwa – Józef Cyrankiewicz

Marszałkiem Sejmu PRL – Dyzma Gałaj

Prezesem Rady Ministrów – Piotr Jaroszewicz

Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – Henryk Jabłoński

Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi – R.Malinowski

Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu – Józef Paluszek

Kuratorem Okręgu Szkolnego Łódzkiego – Jerzy Wachnik

Kierownikiem Wydziału Oświaty w Wieluniu – Leon Szczepaniak

 

w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Wieluniu

Dyrektorem był – Henryk Strózik

Zastępcą dyrektora – Tadeusz Domański

Zastępcą ds. administracyjnych – Tadeusz Grabczak

 

w Komitecie Rodzicielskim przy Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej

Przewodniczącym – Stanisław Ceglarski„

 

W tym czasie w skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzili:

Stanisław Ceglarski – przewodniczący

Wanda Rybczyńska – z-ca przewodniczącego

Władysława Wróblewska – sekretarz

Lidia Sułkowska – skarbnik

J. Jaglicz

Bronisław Król

Stanisław Idaczyk

Piotr Belka

Zdzisław Kozica

 

Zakładami opiekuńczymi w tym czasie były: Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Technologicznych „TECHMONT” w Wieluniu reprezentowanym przez inż.Zdzisława Adamczyka , mgr.Henryka Winiarskiego oraz Czesława Plutę i Państwową Komunikację Samochodową Oddział w Wieluniu reprezentowaną przez Józefa Kaźmierskiego , Edwarda Skwierczaka oraz Józefa Urlycha.

 

W „Księdze Honorowej„ zapisano:

„Wręczając Sztandar z hasłem „Nauką i Pracą Służymy Ojczyźnie” życzymy młodzieży aby, stał się On symbolem ofiarnej pracy, zmierzającej do zdobywania kwalifikacji zawodowych które będą w przyszłości wykorzystane dla rozwoju Ludowej Ojczyzny. Życzymy także, aby wychowanie patriotyczne i społeczne zdobyte w szkole służyło wszystkim ludziom pracy. Wierzymy głęboko, że młodzież tutejszej szkoły nie zawiedzie naszego zaufania, jakie w niej pokładamy. Jesteśmy przekonani, że z honorem wypełni swe obowiązki uczniowskie w szkole, a w przyszłości z młodzieńczym zapałem kontynuować będzie chlubne dzieło socjalistycznej budowy Kraju , zapoczątkowane przez swoich rodziców”.

 

W skład Komitetu Fundacji Sztandaru wchodziło dziesięć osób:

1. Stanisław Ceglarski

2. Wiesława Tylkowska

3. Piotr Belka

4. Bronisław Sikorski

5. Wanda Rybczyńska

6. Stanisław Idaczyk

7. Zdzisław Adamczyk

8. Tadeusz Grabczak

9. Józef Kaźmierski

10. Bronisław Król

 

Fundatorami sztandaru byli rodzice oraz zakłady pracy.

Z klasy:

I tbm dokonało wpłaty 40 rodziców

I tos dokonało wpłaty 40 rodziców

II tos dokonało wpłaty 36 rodziców

II tbn dokonało wpłaty 38 rodziców

III tos dokonało wpłaty 33 rodziców

IV tos dokonało wpłaty 38 rodziców

V tos dokonało wpłaty 5 rodziców

I a śl. dokonało wpłaty 33 rodziców

I b śl. dokonało wpłaty 36 rodziców

I c mm. dokonało wpłaty 37 rodziców

I d mm. dokonało wpłaty 38 rodziców

I e tok. dokonało wpłaty 20 rodziców

II a śl. dokonało wpłaty 25 rodziców

II b śl. dokonało wpłaty 27 rodziców

II c mm. dokonało wpłaty 22 rodziców

II d tok. dokonało wpłaty 29 rodziców

II e tok .dokonało wpłaty 31 rodziców

III a śl. dokonało wpłaty 26 rodziców

III b śl. dokonało wpłaty 23 rodziców

III c tok. dokonało wpłaty 28 rodziców

I PKS dokonało wpłaty 26 rodziców

II PKS dokonało wpłaty 26 rodziców

II TM dla pracujących dokonało wpłaty 13 uczniów

Nn klasa dokonała 35 wpłat

 

Oto wykaz zakładów pracy , które dokonały wspomnianych wpłat:

1. PKS Oddział Wieluń

2. PMUT „Techmont” Wieluń

3. PZGS „SCH” Wieluń

4. MHD Wieluń

5. GS „SCH” Ostrówek

6. GS „SCH” Mokrsko

7. GS „SCH” Osjaków

8. GS „SCH” Lututów

9. GS „SCH” Kurów

10. GS „SCH” Konopnica

11. GS „SCH” Biała

12. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w Praszce

13. PSPUW w Wieluniu

14. WP Przemysłu Terenowego w Wieluniu

15. WSS „Społem” Wieluń

16. Spółdzielnia Stolarzy i Tapicerów w Wieluniu

17. Spółdzielnia Ogrodnicza w Wieluniu

18. Gminna Spółdzielnia „SEL” w Pątnowie

 

Składane przyrzeczenie „na sztandar„ brzmiało:

„Przyrzekam służyć Tobie Ojczyzno – Pod tym sztandarem zdobywać naukę i wiedzę oraz być posłusznym i zdyscyplinowanym uczniem – Zawsze i wszędzie walczyć o pokój i szczęście ludzkie„.

 

Składanie przyrzeczenia na sztandar szkoły 

 

Sztandar, który został ufundowany na stronie prawej posiadał napis:

„NAUKĄ I PRACĄ SŁUŻYMY OJCZYŹNIE”

na stronie lewej:

„TECHNIKUM MECHANICZNE  -   1951 – 1971   - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W WIELUNIU”.

W środku strony prawej sztandaru umieszczone było godło Państwa bez korony.

W środku strony lewej umieszczony był symbol szkoły w kształcie koła zębatego i napisu w środku o treści „Imienia XXV – lecia PRL„.

 

 

 Awers i rewers sztandaru szkoły

 

Następną ważną uroczystością szkolną była studniówka.

 

Studniówka

 

          W konkurencjach sportowych uczniowie szkoły zajmowali czołowe miejsca. W uznaniu ich zasług postanowiono ich wyróżnić organizując plebiscyt na najlepszego z najlepszych.

 

W I plebiscycie na 10 najlepszych sportowców szkoły odpowiednio zajęli:

 

1 miejsce Ryszard Szubert – w XI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży we Wrocławiu występuje w reprezentacji   woj. łódzkiego, która zdobywa złoty medal w piłce nożnej.

2 miejsce Włodzimierz Kabus

3 miejsce Tadeusz Klemczak

4 miejsce Karol Pieniążek

5 miejsce Ryszard Jaglic

6 miejsce Wojciech Jabłonowski

7 miejsce Wojciech Jarkowski

8 miejsce Jan Glinka

9 miejsce Zdzisław Brząkała

10 miejsce Jerzy Małolepszy

 

W II plebiscycie kolejność była następująca:

1. Włodzimierz Kabus

2. Ryszard Szubert

3. Tadeusz Klemczak

4. Jan Glinka

5. Ryszard Jaglic

    6. Wojciech Jabłonowski

7. Tadeusz Fajga

8. Zdzisław Brząkała

9. Jerzy Małolepszy

10. Józef Kaźmierczak

 

W lekkoatletyce wyróżnili się Jan Tomczak i Włodzimierz Kabus, którzy startowali w mistrzostwach Polski w biegach przełajowych.

 

Sportowcy szkoły zajęli II miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce siatkowej.

 

Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uczniowie zajęli II miejsce w finale wojewódzkim w grupie ZSZ (woj. łódzkie), a w Krajowym Konkursie Popularyzacji Prasy Technicznej zdobyli II miejsce w kraju.

 

 

 Przygotowania do zmagań sportowych

 

 

W roku szkolnym 1971/72 uczniowie promowani stanowili 87 %. W ciągu tego roku odsiew wynosił 5 % /ze szkoły odeszło 52 uczniów/. Średnia w pionie szkół zasadniczych wynosiła 3,32 , natomiast w pionie technikalnym 3,42.

Plan produkcyjny warsztatów szkolnych wynosił 5.000.000 złotych. Na pomoce naukowe warsztaty wydały 1.600.000 złotych.

 

Uczniowie opuścili 35.369 godzin warsztatowych.

 

Opiekunem ZMS w szkole był Jerzy Witaszczyk.

 

ZHP opiekował się Eugeniusz Więckowski.

 

W tym roku szkolnym harcerze zajęli I miejsce na rejonowej spartakiadzie sportów techniczno – obronnych, a III miejsce na szczeblu wojewódzkim.

 

Dnia 8 czerwca 1972 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o skierowaniu na studia bez egzaminów, w oparciu o zarządzenie ministra oświaty, ucznia Zdziaława Brząkałę za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce.

 

Na emeryturę odchodzi pracownik warsztatów szkolnych Stanisław Serwaciński, a do pracy w innej placówce nauczycielka

Romana Szczepańska.

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g