• .

 • .

 • .

 • .

  

          Na pierwszym, po wakacjach, posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które odbyło się dnia 29 sierpnia 1972 roku, zgromadzonych nauczycieli powitał dyrektor szkoły Henryk Strózik. Wyraził wielką radość widząc wypoczętych pedagogów oraz pozostałych pracowników szkoły. Przypomniał o odniesionych sukcesach w roku poprzednim zachęcając jednocześnie zebranych do aktywnej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Szczególnie gorąco powitani zostali nowozatrudnieni nauczyciele.

 

 • Szydełko Józef - przedmioty zawodowe
 • Cieślik Edward - praktyczna nauka zawodu
 • Cieślak Zdzisław - przedmioty zawodowe
 • Czajkowski Andrzej - wychowanie fizyczne
 • Dobrzańska Blanka - elektrotechnika
 • Dworak Wiesław - elektrotechnika
 • Drosiński Bogdan - praktyczna nauka zawodu
 • Gworys Lucjan - przedmioty zawodowe
 • Grobelny Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Krawczyk Mieczysław - geografia, ekonomika
 • Kacała Andrzej - język rosyjski
 • Kaźmierczak Elżbieta - chemia
 • Kuczkowski Jan - przedmioty zawodowe
 • Kapelańczyk Janusz - wychowawca internatu
 • Okwiecińska Zofia - historia, propedeutyka
 • Ptasińska Iwona - język polski
 • Piechota Jerzy - wychowanie fizyczne
 • Sobociński Jerzy - przedmioty zawodowe
 • Skowron Teresa - chemia
 • Torchała Ireneusz - praktyczna nauka zawodu - stolarstwo
 • Uciński Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Walczak Irena - praktyczna nauka zawodu
 • Wróbel Janina - język rosyjski
 • Towarek Elżbieta - chemia
 • Kaczor Marian - wychowawca internatu

 

Szydełko Józef z dniem 1.09.1972 r. rozpoczął pracę także na stanowisku zastępcy kierownika warsztatów. Zatrudniony był na nim do 31.08.1976 r.

 

W skład Kolegium Kierowniczego szkoły wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora szkoły
 • Tadeusz Grabczak – zastępca dyrektora szkoły do spraw administracyjnych
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – kierownik zajęć pozalekcyjnych

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także innych pracowników: 

 

Dnia 9 lipca 1973 roku została zatrudniona w charakterze sprzątaczki Marciniak Janina. Zatrudniona była do dnia 28 lutego 1978 roku.

 

Od dnia 17 marca 1973 roku do dnia 12 listopada 1984 roku w charakterze sprzątaczki pracowała Wrzała Zdzisława.

 

Dnia 1 września 1972 roku w charakterze kierowcy rozpoczął pracę Nawrocki Jan. Pracował do dnia 5 września 1976 roku.

 

W charakterze woźnego od dnia 9 kwietnia 1973 roku do dnia 31 sierpnia 1974 roku zatrudniony był Błasik Mieczysław.

 

Od dnia 4 września 1972 roku zatrudniony został Kotlarek Grzegorz w warsztatach szkolnych na stanowisku polerownika w galwanizerni. Zatrudniony był do dnia 30 kwietnia 1974 roku.

 

W warsztatach szkolnych zatrudniona była na stanowisku głównej księgowej Kowalak Maria. Pracowała do dnia 28 lutego 1978 roku.

 

W charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych uczył Krawczyk Mieczysław. Zatrudniony był od dnia 16 sierpnia 1972 roku do dnia 30 września 1974 roku.

 

Dnia 26 października 1972 roku zatrudniony został do pracy w warsztatach szkolnych w charakterze pomocy magazyniera w niepełnym wymiarze godzin Golak Franciszek. Zatrudniony był do dnia 30 czerwca 1973 roku.

 

Od dnia 1 kwietnia 1973 roku w charakterze sprzątaczki pracowała Kacała Zenobia. Zatrudniona była do dnia 3 sierpnia 1976 roku.

 

W charakterze sprzątaczki pracowała Kąpielska Kazimiera. Zatrudniona została dnia 1 stycznia 1973 roku. Stosunek pracy ustał z dniem 20 kwietnia 1973 roku.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 1972 roku dokonano przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Kossakowski Jerzy – opiekun ZMS
 • Hałaczkiewicz Stanisław – opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Więckowski Eugeniusz – opiekun ZHP
 • Gworys Lucjan – opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
 • Nowojewska Zofia – koło polonistyczne
 • Ptasińska Iwona – koło dramatyczne
 • Muzyka Czesław – koło fizyczne
 • Namyślak Ryszard – koło elektrotechniczne
 • Leszczyńska Stanisława – koło matematyczne
 • Sobociński Jerzy – koło fotograficzne
 • Więckowski Eugeniusz – koło kinotechniczne
 • Więckowski Eugeniusz – koło plastyczne
 • Więckowski Eugeniusz – koło kronikarskie
 • Pyszkowski Tadeusz – koło propagandy techniki
 • Cembik Ireneusz – koło metaloplastyki
 • Okwiecińska Zofia – koło historyczne
 • Bogus Henryk – koło taneczne
 • Jaskulski Włodzimierz – przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Sicińska Urszula – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Witaszczyk Jerzy – przewodniczący Komisji Wychowawców Klasowych
 • Sampoliński Wiktor – opiekun praktyk zawodowych
 • Sicińska Urszula – opieka nad TPPR

 

Rok ten obfitował w liczne spotkania, ale najwartościowszym wydaje się być spotkanie z dowódcą placówki „ GROM „ na Westerplatte panem Leonem Pająkiem jakie miało miejsce 8 grudnia 1972 roku. Do spotkania doszło dzięki osobistej znajomości gościa z Eugeniuszem Więckowskim.

 

Studniówka

 

Nie tylko nauką żyła młodzież i dlatego dnia 20 stycznia 1973 roku w godzinach 17.30 – 23.00 zorganizowana została wspólnie z Liceum Ekonomicznym choinka noworoczna. Klasy pierwsze i drugie bawiły się na terenie Liceum Ekonomicznego, a pozostali na terenie naszej szkoły.

 

W tym roku szkolnym ZMS liczył 492 uczniów, to jest około 50% ogółu młodzieży szkolnej.

 

W szkole zorganizowano dożywianie młodzieży. Każdy uczeń otrzymuje każdego dnia 0,5 litra mleka. 308 uczniów otrzymuje bułki oraz kawę na śniadanie. W tym roku przeznaczono na dożywianie młodzieży 39.000 złotych.

Zarządzeniem nr 7/73 powołana została komisja kwalifikacyjna do Technikum Mechanicznego i Liceum Zawodowego oraz komisja kwalifikacyjna do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W skład pierwszej weszli: Henryk Strózik – dyrektor szkoły, Tadeusz Domański – zastępca dyrektora, oraz członkowie: Stanisław Hałaczkiewicz, Jerzy Witaszczyk, Stanisława Leszczyńska i lekarz szkolny Barbara Czajkowska. W skład komisji drugiej weszli: Józef Szydełko – zastępca kierownika warsztatów szkolnych, oraz Lucjan Gworys, Stanisław Wareńczak, Eugeniusz Więckowski, Andrzej Czajkowski i lekarz szkolny Barbara Czajkowska.

 

W konkursie plastycznym o zasięgu ogólnopolskim na temat II wojny światowej praca Andrzeja Sikorskiego zakwalifikowana została na szczebel centralny, a druga praca tego samego autora zajęła III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Uzdolnionym plastycznie uczniem kierował Eugeniusz Więckowski.

 

Dnia 27 kwietnia 1973 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łodzi w wyniku, którego postanowiono utworzyć Wydział Dokształcajacy przy ZSZ w Wieluniu.

 

Dnia 14 czerwca 1973 roku kierownik warsztatów Jan Pawelec dokonał rozdziału nadwyżki finansowej, która za rok 1972 wynosiła 85.000 złotych. Z kwoty tej postanowiono 10.500 złotych przeznaczyć na zakup sprzętu turystycznego, a 15.000 złotych na wycieczkę krajoznawczą dla nauczycieli i młodzieży. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody i sprawy socjalne.

 

Dnia 26 czerwca 1973 roku Zarządzeniem Nr 15 Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego z dniem 1 września 1973 roku otwiera się Wydział Dokształcający w Zasadniczej Szkole Mechanicznej w Wieluniu. Powyższe zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1973 roku i podpisane zostało przez Wicekuratora Okręgu Szkolnego mgr Mieczysława Klimka. Pismo w tej sprawie wpłynęło do szkoły dnia 5 lipca 1973 roku.

 

Dnia 29 czerwca 1973 roku KOSŁ w Łodzi zarządzeniem nr 17 postanowiło z dniem 1 września 1973 roku utworzyć Wydział Dokształcający przy Zasadniczej Szkole Mechanicznej w Wieluniu. Zarządzenie wchodzi z dniem 1 września 1973 roku. Zarządzenie nr 15 z dnia 26 czerwca 1973 roku / Nr KOSŁ III – SZ – 69 a / 59 / 73 / potwierdza wcześniejsze ustalenia.

 

Podczas klasyfikacji końcowej Rada Pedagogiczna postanowiła za szczególne zasługi nagrodzić następujących uczniów:

 • Cebula Stanisław – kl. b g/m – za pracę społeczną na terenie klasy
 • Bożek Benedykt – kl. I b g/m – za pracę społeczną na terenie klasy
 • Lato M. – kl. II a – za dobre wyniki w nauce
 • Wójcik Stanisław – kl. II c mm – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kędzia K. – kl. III b śl. m - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Klimas S. – kl. III b śl. m – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bil Zbigniew – kl. III c mm – za dobre wyniki w nauce

Na dzień 18 czerwca 1973 roku do szkoły chodziło 968 uczniów. Promowanych zostało 846 uczniów to jest 87,5 %. Do egzaminów poprawkowych wyznaczono 91 uczniów. Nie promowano 31 uczniów co stanowi 3 %.

 

 

Klasa IIId mechanik maszyn i urz. przemysłowych

 

 

W tym roku szkolnym funkcjonowały „ znaczki kopernikowskie „ oraz składki na „ fundusz ochrony zdrowia „.

 

W warsztatach szkolnych wartość produkcji wynosiła 4.800.000 złotych. Plan został wykonany w 102 %. Zysk wynosił 1.000.000 złotych. Sprzęt i maszyny zakupiono za kwotę 3.200.000 złotych. Fundusz płac pracowników warsztatów szkolnych wynosił 570.000 złotych. Na sprawy socjalne przeznaczono kwotę 85.000 złotych.

Na rok 1973 przewidziano produkcję wartości 5.300.000 złotych. Należy dodać, że za okres pierwszego półrocza plan wykonano w wielkości 3.500.000 złotych W ten sposób uzyskano nadwyżkę w wysokości 200.000 złotych.

 

 

 Uczniowie klasy IIId mechanik maszyn i urz. przemysłowych
od lewej: S. Mikołajczyk, L. Matys, M. Łuczak, B. Płuska

 

 

W internacie w tym czasie zamieszkiwało 142 uczniów.

 

Biblioteka szkolna posiada 9.400 woluminów, a w ostatnim roku jej zbiory wzbogaciły się o 1.000 woluminów.

W tym roku szkolnym wpłaty na Komitet Rodzicielski wyniosły 145.854 złote. Z kwoty tej wykorzystano już 108.000 złotych. 13.000 przeznaczono na nagrody, a 42.000 złotych na remonty.

 

W tym czasie wzrastała aktywność w pracy społecznej. Klasa IV tbm przepracowała na rzecz szkoły 1.130 godzin, klasa III tbm 604 godziny, a klasa II tpz 471 godzin. Uczniowie szkoły przepracowali w tym roku przy budowie klubu ZMS 263 godziny. W ramach organizowanego współzawodnictwa w pracy i nauce przepracowano 9.688 godzin.

 

1972 r. – do nauczycieli wychowania fizycznego, Jerzego Jurkowskiego i Henryka Bogusa, dochodzi Andrzej Czajkowski.

III plebiscyt to sukces kobiety:

 • Pacyna Jadwiga
 • Tomczyk Jan
 • Małolepszy Jerzy
 • Szubert Ryszard
 • Jabłonowski Wojciech
 • Jaglic Ryszard
 • Biskup Eugeniusz
 • Szczepaniak Ryszard
 • Pilarski Andrzej
 • Zając Marek

 

1972 r. – II miejsce w turnieju z okazji Święta Pracy, w piłce ręcznej.

Pierwszy turniej rozegrali nasi uczniowie w 1972 roku w którym drużyna TM zwyciężyła LO Wieluń 1:0, w nożnej

II plebiscyt na najlepszego sportowca w 1972 roku.

 • Włodzimierz Kabus LA
 • Ryszard Szubert p.n.
 • Tadeusz Klemczak p.r.
 • Jan Glinka p.r.
 • Ryszard Jaglic p.r.
 • Wojciech Jabłonowski LA
 • Tadeusz Fajga LA
 • Zdzisław Brząkała LA
 • Jerzy Małolepszy LA
 • Józef Kaźmierczak LA

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1972 r.       VI miejsce w kraju w grupie ZSZ.

1972 r.       I miejsce w województwie (łódzkim).

casino10top.com
f t g