• .

 • .

 • .

 • .

 

 

          Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej przy Technikum Mechanicznym w Wieluniu odbyło się w dniu 31 sierpnia 1965 roku. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Henryk Strózik (od 18.08.1965r. do 31.08.1975r.) i (od 1.09.1975r. do 31.08.1985r.), wicedyrektorem był Stanisław Tomczyk (od 1.09.1965r. do 31.08.1967r.), kierownikiem warsztatów Mieczysław Maciejewski (od 1.09.1965r. do 31.08.1971r.), a kierowniczką świetlicy Janina Doroczyńska (od 1.09.1965r do 31.08.1966r.). Omówiono sprawy natury merytorycznej oraz technicznej związane z nowymi zadaniami szkoły.

 

Kierownik warsztatów szkolnych Mieczysław Maciejewski

 

 

Kadra pedagogiczna:

zatrudnieni od 1.09.1965 r.

 1. Chabinowski Ryszard - praktyczna nauka zawodu
 2. Gońda Antoni - przedmioty zawodowe
 3. Jurkowski Jerzy - wychowanie fizyczne
 4. Kamiński Jerzy- praktyczna nauka zawodu
 5. Wdówik Stanisława - matematyka
 6. Kowalińska Jadwiga - fizyka
 7. Kubiak Franciszek - praktyczna nauka zawodu
 8. Kusztal Czesław - praktyczna nauka zawodu
 9. Kotecki Józef - przedmioty zawodowe
 10. Kossakowski Jerzy - matematyka
 11. Król Mirosława - język polski
 12. Kmita Teresa - higiena
 13. Mielczarek Wacław - przedmioty zawodowe
 14. Parnowski Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 15. Pyszkowski Tadeusz - przedmioty zawodowe
 16. Poznerowicz Stanisław - przedmioty zawodowe
 17. Piestrzyński Lech - nauczyciel higieny
 18. Młynarczyk Zenon - praktyczna nauka zawodu
 19. Mikołajczyk Tadeusz - praktyczna nauka zawodu
 20. Krajewska Zofia - język polski
 21. Słońska Elżbieta - język rosyjski, biblioteka
 22. Stasiak Stanisław - przedmioty zawodowe
 23. Starczyk Ireneusz - matematyka
 24. Sułkowski Zbigniew - fizyka
 25. Walaszczyk Józef - przedmioty zawodowe - gospodarka przedsiębiorstw
 26. Wdówik Marian - fizyka
 27. Wareńczak Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 28. Adamczyk Zdzisław - przedmioty zawodowe
 29. Ostrycharz Andrzej - przysposobienie obronne
 30. Jankowski Piotr - przedmioty zawodowe - elektrotechnika
 31. Urbanowicz Bogdan - przedmioty zawodowe - elektrotechnika

Od 1 listopada 1965 roku zatrudniona została ponownie w charakterze nauczycielki Halina Wędzonka.

 

Od dnia 1 kwietnia 1966 roku zatrudniony został w niepełnym wymiarze godzin Eugeniusz Gońda. Pracował w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych. Zatrudniony był do 30 czerwca 1966 roku oraz od 1 września 1973 roku do 24 czerwca 1981 roku oprócz okresów od 20 czerwca do 1 września.

 

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycie pracował Jan Pawelec. Zatrudniony był od 10 marca 1966 roku do dnia 6 kwietnia 1966 roku oraz od dnia 14 kwietnia do 8 maja tego samego roku.

 

W warsztatach szkolnych od dnia 1 kwietnia 1966 roku w charakterze planisty pracował Stefan Wojewódka. Zatrudniony był do dnia 10 sierpnia 1969 roku.

 

Drugie posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęło się 1 września 1965 roku. W tym dniu o godzinie 9.30 w kinie „Syrena„ rozpoczęły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

 

W roku szkolnym 1965/66 szkoła liczyła 752 uczniów, a promocję do następnej klasy uzyskało 627 uczniów. W roku tym istniały następujące klasy:

 

- I TM / stan klasy 47 uczniów – wych. Mirosława Król /

- II TM / stan uczniów 46 – wych. Zofia Nowojewska /

- III TM / stan klasy 43 – wych. Marian Wdówik /

- I tokarska / stan klasy 46 uczniów – wych. Stanisława Kłys /

- II tokarska / wych.Jadwiga Kowalińska /

- I samochodowa / stan 40 uczniów – wych. Zofia Nowojewska /

- II samochodowa / stan 29 uczniów – wych. Antoni Gońda /

- Ic międzyzakładowa / stan klasy 45 uczniów – wych. Jadwiga Kowalińska /

- Id międzyzakładowa / stan klasy 44 uczniów – wych. Stanisław Tomczyk /

- II ślusarska / wych. Antoni Gońda /

- III ślusarska / stan klasy 45 uczniów /

- I a międzyzakładowa / wych. Kotecki Józef /

- I b międzyzakładowa / wych. Adamczyk Zdzisław /

- IIa / stan klasy 44 uczniów – wych. Stanisława Kłys /

- IIb / wych. Mielczarek Wacław /

- IIc / wych. Kusztal Czesław /

- IId /stan klasy 32 uczniów – wych. Jerzy Jurkowski /

- IIIa / stan klasy 18 klasy – wych. Walaszczyk Józef /

 

Mimo słabej bazy lokalowej działa aktywnie biblioteka szkolna, której opiekunką była Elżbieta Słońska. W roku szkolnym 1965/66 było 1148 wypożyczeń. Najwięcej w tym okresie wypożyczyli uczniowie klasy I tokarskiej – 245 książek, a najmniej uczniowie klasy III ślusarz – 40 pozycji. Klasy międzyzakładowe wypożyczyły łącznie 42 pozycje.

Rozpoczynają pracę inne formy działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Związek Młodzieży Socjalistycznej liczył 105 członków. Opiekunem tej organizacji został Stanisław Wareńczak. Organizacja ta zaapelowała między innymi o dobrowolne składki na rzecz Budowy Szkół i Internatów. Rozpoczyna działalność Związek Harcerstwa Polskiego. Powstała drużyna wielopoziomowa skupiająca 38 harcerzy. Drużynowym został uczeń II klasy TM Tadeusz Baranowski. Działalność drużyny ograniczała się w tym czasie do dyżurów porządkowych, prowadzenia zbiórek, musztry, wycieczek, udziału w uroczystościach szkolnych i państwowych, a także działań propagandowych mających na celu pozyskanie jak największej ilości nowych członków. Opiekunem organizacji harcerskiej na terenie szkoły został Jerzy Kossakowski. Nauczyciel ten posiadał już doświadczenie w pracy harcerskiej. W 1951 roku złożył przyrzeczenie harcerskie i był aktywnym druhem w szkole podstawowej i średniej. Pełnił funkcję zastępowego, przybocznego i drużynowego. Na terenie szkoły rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska, a opiekę nad nią sprawowała St. Kłys. Członkami tej organizacji było 141 uczniów. Obroty z jej działalności wynosiły w tym roku szkolnym 54 911 złotych i 82 grosze. Zysk to 2 106 złotych i 18 groszy. Zysk przeznaczony został na potrzeby młodzieży - na przykład w postaci dopłaty do biletów do kina. Średnia krajowa pensja w roku 1965 wynosiła 1867 złotych, a w roku 1966 była to kwota 1934 złote.

W ramach działającej świetlicy zorganizowane zostały zajęcia zajmujące czas przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej. Prowadzone były następujące zespoły pracy pozalekcyjnej: bibliotekarski, filmowy, recytatorski, redagowania gazetek, fotograficzny, matematyczny i sportowy.

Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany. Ze względu ma brak dostatecznej ilości klas lekcyjnych część zajęć prowadzona były w innych budynkach biurowych wieluńskich zakładów pracy. Zajęcia warsztatowe mieściły się w tym czasie w siedzibie firmy „ Agroma „ przy ulicy Wojska Polskiego. Kierownikiem warsztatów szkolnych był Mieczysław Maciejewski. W tym okresie istniały poważne braki w pozyskaniu materiału produkcyjnego. Pomocą dla warsztatów były takie zakłady jak ZUGiL Wieluń / Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych /, Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a także Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Praszce. Mimo trudności warsztaty wypracowały nadwyżkę finansową przeznaczając kwotę 13 000 złotych na wycieczki dla młodzieży szkolnej oraz kwotę 3 000 złotych na nagrody.

Już jesienią roku 1965 w ramach powiatowej spartakiady odbyły się rozgrywki w piłce ręcznej. Technikum pokonało drużynę Technikum Ekonomicznego 7:4 . Ostatecznie zespół szkoły zajął II miejsce ulegając drużynie Liceum Ogólnokształcącego. Barw szkoły bronili: Andrzej Ratajczyk, Bogdan Hofman, Andrzej Ruszkowski, Jerzy Kryś, Janusz Troczka, Lech Walczak, Jerzy Gładysz, Maciej Frątczak, Zbigniew Kubicki, Waldemar Ceglarski i Ryszard Kniaziński. Również w koszykówce zawodnicy Technikum Mechanicznego zdobyli II miejsce ulegając ponownie drużynie Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, występując w składzie: Andrzej Ruszkowski, Stanisław Krzak, Marian Witczak, Włodzimierz Kamiński, Jerzy Gładysz, Tadeusz Baranowski, Henryk Dorozik i Waldemar Ceglarski. Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii był Andrzej Ruszkowski.

 

X Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski 1965r.

 

 

W październiku 1965 roku szkoła otrzymała „Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 października 1965 roku Nr SZ 1 – 11 / 69 / 65 w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Wieluniu.

 

1.Otwieram Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wieluniu.

2.Organizacja szkoły opiera się na statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 8 kwietnia 1952 roku / nr II Z – 1313/52/ w sprawie organizacji zasadniczych szkół zawodowych, zmienionego zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 30 czerwca 1959 roku / Dz.Urz.Min.Ośw. Nr 8 poz.103 /.

3.Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1965 roku.

 

Podpisał Podsekretarz Stanu mgr inż. Michał Godlewski”.

 

 

 

Jesienią tego roku zaprowadzona została książka pod nazwą: ”Rozporządzenia i zarządzenia dyrektora szkoły”. Pierwsze zarządzenie skierowane było do Rady Pedagogicznej dnia 8 listopada 1965 roku i dotyczyło posiedzenia klasyfikacyjnego Rady. Dnia 14 grudnia zarządzone zostało po raz pierwszy w dziejach tej szkoły rozporządzenie o dokonaniu inwentaryzacji majątku szkoły. W tym celu powołano komisję w składzie:

1. Stanisław Tomczyk – przewodniczący

2. Stanisława Kłys – członek

3. Jadwiga Kowalińska – członek

4. Stanisław Ceglarski – członek

5. Antoni Gońda – członek

6. Tadeusz Pyszkowski – członek

7. Genowefa Gładysz – członek

8. Jerzy Jurkowski – członek

9. Jerzy Kossakowski – członek

10. Mirosława Król – członek

11. Józef Kucharczyk – członek

12. Maria Majnert – członek

13. Elżbieta Słońska- członek

14. Stefan Piec – członek

15. Janina Doroczyńska – członek

16. Zofia Nowojewska – członek

17. Tomasz Łuczak – członek

Woźnym w szkole był Kucharczyk Józef zatrudniony od 1 września 1965 roku. Pracował do dnia 30 września 1969 roku.

W charakterze głównej księgowej zatrudniona została od dnia 24 listopada 1965 roku Chabinowska Danuta.

W charakterze dozorcy pracował Cichoń Jan. Na emeryturę odszedł 30 września 1966 roku.

W warsztatach i szkole w charakterze sprzątaczki pracowała Cieślak Stanisława. Pracowała do dnia 28 kwietnia 1972 roku.

Od dnia 20 lutego rozpoczął pracę w warsztatach szkolnych Imach Jerzy. Pracował do dnia 20 września 1978 roku. Był elektrykiem.

Magazynierką w warsztatach szkolnych do roku 1965 ??? była Ignaczak Teresa.

W warsztatach szkolnych w charakterze pracownika fizycznego zatrudniony był Juszczak Edward. Zatrudniony był do dnia 10 czerwca 1967 roku.

Na stanowisku kowala pracował w warsztatach szkolnych Kanicki Walerian. Zatrudniony był do dnia 25 listopada 1970 roku.

W charakterze głównej księgowej od dnia 1 sierpnia 1965 roku pracowała Paluch Jadwiga. Zatrudniona była do dnia 5 kwietnia 1978 roku.

Od dnia 16 lutego 1965 roku Pawlak Jan w warsztatach szkolnych pełnił funkcję portiera.

Funkcję dozorcy dzienno – nocnego od dnia 1 listopada 1965 roku na terenie warsztatów szkolnych pełnił Rosiak Zygmunt. Zatrudniony był do dnia 31 grudnia 1965 roku.

W charakterze sekretarki szkoły od dnia 1 września 1965 roku do dnia 15 października 1965 roku zatrudniona była Stępień Krystyna.

W charakterze ślusarza w warsztatach szkolnych od dnia 12 września 1964 roku oracował Tomczak Kazimierz. Zatrudniony był do dnia 30 grudnia 1967 roku.

W charakterze formierza – odlewnika zatrudniony był Woldrich Józef. Pracował do dnia 1 lipca 1970 roku.

Formierzem – odlewnikiem w warsztatach szkolnych był Zadworny Stanisław. Zatrudniony był do dnia 30 czerwca 1970 roku.

W charakterze stolarza pracuje Zarzycki Adam. W latach następnych podejmuje pracę na stanowisku nauczyciela zawodu. Zatrudniony jest do 31 sierpnia 1972 roku.

Na stanowisku stolarza zatrudniony jest Zgondek Józef. Pracuje do 31 lipca 1971 roku.

W charakterze sprzątaczki od dnia 1 września 1965 roku pracowała Pokrzywińska Maria. Zatrudniona była do dnia 31 lipca 1971 roku

Zarządzono, że ferie świąteczne będą trwały od dnia 23 grudnia 1965 roku do dnia 5 stycznia 1966 roku włącznie.

Pierwsze posiedzenie / spotkanie / rodziców przy Technikum Mechanicznym w Wieluniu odbyło się dnia 5 listopada 1965 roku. Z powodu małej frekwencji rodziców nie można było przeprowadzić zebrania ani dokonać wyboru Komitetu Rodzicielskiego. Postanowiono jednak zwołać drugie zebranie dnia 11 listopada oraz zaakceptowano wniosek dyrektora Strózika dotyczący udzielenia pożyczki z Kasy Komitetu Rodzicielskiego dla warsztatów szkolnych w wysokości 2 000 złotych „ na pokrycie / zadaszenie / pomieszczenia na warsztaty„. Na zebraniu tym byli obecni:

1. Stanisław Ceglarski

2. Stanisław Czerwiński

3. Genowefa Gładysz

4. Stanisław Hanuszkiewicz

5. Stanisław Kolanek

6. Krystyna Nikodemska

7. Jolanta Ruszkowska

8. Antoni Skoczylas

9. Antoni Witczak

Drugie zebranie rodziców nie odbyło się jednak 11 listopada jak pierwotnie zakładano lecz 12 listopada. Na spotkaniu tym dokonano wyboru ”trójek klasowych „ oraz ustalono wysokość składek na Komitet Rodzicielski, które będą wynosić 150 złotych.

Na następnym zebraniu, które odbyło się 14 listopada dokonano wyboru Prezydium Komitetu Rodzicielskiego:

- Ceglarski Stanisław – przewodniczący

- Kozłowski Stefan – zastępca przewodniczącego

- Gładysz Genowefa – sekretarz

- Łuczak Tomasz – skarbnik

- Witczak Antoni – członek

Wyłoniono również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli:

- Klus Jan

- Kryś Stanisław

- Matusiak Czesław

- Majnert Maria

- Borcik Jadwiga

Postanowiono by osoba prowadząca księgowość i zbieranie pieniędzy na konto Komitetu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 400 złotych miesięcznie. Pracy tej podjęła się Zofia Wiktorek – sekretarka szkoły, która przyjęta została do pracy dnia 16 października 1965 roku. Na następnym zebraniu odbytym dnia 21 stycznia 1966 roku ustalono termin choinki noworocznej. Ma się ona odbyć dnia 29 stycznia w sali Technikum Ekonomicznego. Postanowiono także przeznaczenie z konta Komitetu Rodzicielskiego 3 000 złotych na zorganizowanie kolacji dla młodzieży. Nie wszyscy jednak mogli się bawić. Niektórzy musieli się przygotować do zawodów szachowych, rozgrywanych następnego dnia. Zwycięzcą został Alojzy Zwierz z klasy II samochodowej wyprzedzając Waldemara Baturo z klasy III międzyzakładowej oraz Jerzego Krysia z klasy II samochodowej.

Dnia 22 kwietnia 1966 roku Piotr Goszczyński – redaktor Głosu Robotniczego – pisał : „Jadąc do Wielunia z myślą o reportażu, który napisać miałem o Technikum Mechanicznym, przed oczyma miałem nowoczesny gmach, w którym ta szkoła się mieściła, jako jeden z działów imponującego kompleksu szkół. W Wieluniu spotkało mnie rozczarowanie.

-Nie, Technikum Mechaniczne tu się już nie znajduje, proszę jechać na Krakowskie Przedmieście.

I znowu bym źle trafił, gdyby nie widok chłopców grających w piłkę nożną tuż obok niewielkiego budyneczku.- A może to tu ?

Rzeczywiście tu. Budynek piętrowy o 8 izbach lekcyjnych, przy bramie napis „ Technikum Mechaniczne „ , „Mechaniczna Szkoła Zasadnicza „.A później informatorzy mówili: - Ten budynek postawiono z kamienia wapiennego, liczy ponad 60 lat – stary i zagrzybiony. Tu niegdyś była szkoła podstawowa, ze względu na złe warunki szkołę przeniesiono do innego budynku…Tu od roku uczy się …800 dziewcząt i chłopców.

Jak oni to robią ? Bo to jak by nie liczył jedna izba lekcyjna przypada na 100 uczniów. Na dwie zmiany też nie da rady. A więc jak?

Dwie klasy uczą się w …świetlicy PKS, odległej od szkoły o 1,5 km, 4 klasy uczą się w świetlicy Zakładu Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych. Uczą się jeszcze dziś, bo już za tydzień te 4 klasy wyniosą się z owej świetlicy – przysłowie: „ z cudzego woza schodź na środku drogi „.

 

Nauka w Technikum Mechanicznym czy Zasadniczej Szkole Mechanicznej, to nie tylko zajęcia teoretyczne, to również i praktyka w warsztatach mechanicznych, a tu zamiast warsztatów, w których można by było technika – mechanika wykształcić- ślusarnia oddana we władanie szkoły. Zajęcia praktyczne odbywają się od godziny 8 rano do godziny 20. Od września br. zajęcia zaczynać się będą o godzinie 7 rano, by o godzinie 21 kończyć się. A więc 14 godzin.

Nie można zazdrościć młodzieży, która dojeżdża do Wielunia niejednokrotnie z okolic bardzo odległych. Uczy się w Technikum 800 uczniów. „ Kątem” w internacie Technikum Ekonomicznego mieszka 51 chłopców, na tzw. stancjach 7 uczniów. Codziennie do szkoły dojeżdża 473 uczniów. W tym PKS 368, PKP 41, zaś dzień w dzień na rowerze pedałuje do szkoły z odległych niejednokrotnie o 10 – 15 km wsi 64 uczniów. W lecie jeszcze jako tako, ale w zimie? Po godzinie 21, gdy kończą się zajęcia w warsztatach, brnąć na rowerze po śniegu w ciemności? Wtedy już i PKS nawet nie kursują. A więc ?

 

Do Technikum Mechanicznego, co tu w bawełnę owijać, uczęszcza młodzież ta raczej niezamożna, ta, która nie marzy o szkołach średnich, o wyższych uczelniach. A chcemy, by młody człowiek, który otrzyma tytuł technika – mechanika, prócz wiedzy fachowej zdobytej z dużym trudem, miał możność kształcenia się w szkole w odpowiednich warunkach, żeby mieszkał w internacie i zdobywał nawyki, z którymi niejednokrotnie się do tej pory nie zetknął.

Niełatwo jest osiągnąć właściwy poziom wykształcenia technicznego, jeśli pomieszczenia warsztatowe są ciasne. Oto w warsztacie kształci się również tokarzy, a warsztaty z braku pomieszczeń dysponują jedynie 12 tokarkami. Przykłady, które podaliśmy wskazują, że mamy jeszcze wiele niezaspokojonych potrzeb, jeśli chodzi o szkoły i internaty”.

 

Każdego dnia uczniowie i nauczyciele stawali przed nowymi wezwaniami. Z wieloma problemami spotykali się po raz pierwszy. Spotkania kadry pedagogicznej wymagały odpowiedniego przygotowania się. Na przykład spotkanie zarządzone przez ZNP / Związek Nauczycielstwa Polskiego / wymagało zapoznanie się z bibliografią następujących autorów / konferencja z dnia 10 lutego 1966 roku / : Z.Bauman, H. Jankowski, L. Kołakowski, K. Kotłowski, M.Kozakiewicz, Z.i S.Krzysztoszek, A. Schaff, W. Tułodziecki, J. Wiatr, L.Bondura,, J. Kwiatek, A. Lewin, W. Pomykało, B. Wojciechowski, Zb. Byczkowski, F. Harok, W. Okoń, M.Czarniewicz.

 

Coraz szybciej zbliżało się lato, a wraz z nim wakacje. Należało jednak włożyć dużo pracy by iść na zasłużony odpoczynek. Dnia 4 i 5 kwietnia 1966 roku dyrektor szkoły Henryk Strózik zarządził egzaminy do klas pierwszych. W tym celu powołana została komisja egzaminacyjno – klasyfikacyjna. Naboru do klasy technikalnej mieli dokonać: Nowojewska Zofia, Kossakowski Jerzy, Kowalińska Jadwiga, Słońska Elżbieta, Tomczyk Stanisław, Kłys Stanislawa, Wdówik Marian i Gońda Józefa. Naboru do ZSZ dokonać mieli: Maciejewski Mieczysław, Doroczyńska Janina, Jurkowski Jerzy, Piec Stefan, Król Mirosława i Gońda Antoni.

 

1 Maj 1966r.

 

 

Na wzór zaczerpniętym z imprez studenckich była organizowana przez uczniów "Żakinada".

 

Żakinada 1966r.

 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16 czerwca 1966 roku postanowiono za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną wyróżnić następujących uczniów:

 • Szafrański Eugeniusz – kl. I śl.
 • Patyk Eugeniusz – kl. I śl.
 • Gadomski Zdzisław – kl. II sam.
 • Drygała Adam – kl. II sam.
 • Szewczyk Stanisław – kl. III śl.
 • Szczepanik Zygmunt – kl. III śl.
 • Zakręta Jan – kl. III śl.
 • Garnczarek Feliks – kl. III śl.
 • Rosiński Marek – kl. III śl.
 • Biegański Lech – kl. III śl.
 • Szymański Roman – kl. II tok.
 • Wysocki Tadeusz – kl. II tok.
 • Stępień Zdzisław – kl. II śl.
 • Krzak Leon – kl. II śl.
 • Chudy Jerzy – kl. II śl.
 • Pabisiak Jan – kl. II śl.
 • Słonina Tadeusz – kl. I sam.
 • Kuźnik Bogdan – kl. I sam.
 • Sieradzki Antoni – kl. I sam.
 • Pabisiak – kl. I sam.
 • Jachymski Lechosław – kl. I tok
 • Stasiak Marian – kl. I tok.
 • Szymajtys Ryszard – kl. I a ZUGiL
 • Lach Bronisław – kl. I b ZUGiL
 • Rynkiewicz Paweł – kl. I b ZUGiL
 • Wróbel Stanisław – kl. I b ZUGiL
 • Wolna Maria – kl. I c
 • Dybka Bogdan – kl. I c
 • Płóciennik Zenon – kl. I c
 • Napieraj Barbara – kl. I d
 • Żłobińska Halina – kl. I d
 • Ślusarek Eugeniusz – kl. II b
 • Wolicki Jerzy – kl. II b
 • Torchała Tadeusz – kl. II b
 • Rynkiewicz Jerzy – kl. II c
 • Zapolny Andrzej – kl. II c
 • Czarnogrecki Zygmunt – kl. III b
 • Madeła Marian – kl. III b
 • Kleszcz Tadeusz – kl. III b
 • Stępień Stanisław – kl. III b

 

Dwa dni później, na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dnia 18 czerwca postanowiono wyróżnić kolejnych uczniów za postępy w nauce oraz pracę społeczną. Oto oni:

 • Niepiekło Bogdan – kl. I tech.
 • Kubacki Jerzy – kl. I tech.
 • Sztych Andrzej – kl. I tech.
 • Jakiel Jerzy – kl. II tech.
 • Krzak Stanisław – kl. II tech.
 • Sztuka Zygmunt – kl. II tech.
 • Bokwa Tadeusz – kl. II tech.
 • Juszczak Edmund – kl. III tech.
 • Kamieniecki Mieczysław – kl. III tech.
 • Wilk Józef – kl. III tech.
 • Nawrocki Jan – kl. III tech.
 • Śliwiński Miron – kl. III tech.
 • Ślusarski Andrzej – kl. III tech.
 • Wolniak Edward – kl. III tech.
 • Kwak Mieczysław – kl. II a
 • Soboń Jerzy – kl. II a
 • Pietrzak Ewa – kl. II a
 • Borgul Celina - kl. II a
 • Łuczak Zdzisława - kl. II d
 • Mirowski Jan – kl. III a

 

Na posiedzeniu tej samej Rady, kierownictwo warsztatów szkolnych pod kierunkiem Mieczysława Maciejewskiego, postanowiło za szczególne wyróżnienie w pracy warsztatowej nagrodzić następujących uczniów:

1. Marczewski Czesław – kl. I tech

2. Ryś Jarosław – kl. I tech.

3. Młynarczyk Jan – kl. I tech.

4. Jakiel Jerzy – kl. II tech.

5. Kamiński Włodzimierz – kl. II tech.

6. Krzak Stanisław – kl. II tech.

7. Słupiański Józef – kl. II tech.

8. Skibiński Edward – kl. II tech.

9. Wolniak Edward – kl. III tech.

10. Nawrocki Jan – kl. III tech.

11. Ślusarski Andrzej – kl. III tech.

12. Śliwiński Miron – kl. III tech.

13. Żużewicz Marian – kl. I tok.

14. Pacyna Zygmunt – kl. I tok.

15. Wiktorek Stanisław – kl. I tok.

16. Golba Józef – kl. I śl.

17. Jędrasik Sylwester – kl. I śl.

18. Wierzba Czesław – kl. I śl.

19. Pabisiak Jankl. II śl.

20. Stępień Zdzisław – kl. II śl.

21. Jędrasik Bogdan – kl. II śl.

22. Chałupka Zdzisław – kl. II śl.

23. Drosiński Henryk – kl. III śl.

24. Łakomy Władysław – kl. III śl.

25. Szewczyk Stanisław – kl. III śl.

26. Kaczor Romuald – kl. III śl.

27. Przybylski Wawrzyniec – kl. II tok.

28. Kozłowski Roman – kl. II tok.

29. Kucharczyk Jan – kl. II tok

30. Bogus Tomasz – kl. II tok.

 

Dla wymienionych wyżej uczniów przeznaczono na nagrody z warsztatów szkolnych kwotę 4 000 złotych. Pieniądze te pochodziły z wypracowanej przez warsztaty nadwyżki i stanowiły 10 % ogólnej kwoty / razem 40 000 złotych /. Kwotę 12 000 złotych przeznaczono na nagrody dla pracowników warsztatowych i nauczycieli, a kwotę 24 000 przeznaczono na akcję socjalną.

 

   
Wycieczka do Poznania

 

Na ostatnim w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej odbytemu dnia 22 czerwca 1966 roku uczestniczyły 23 osoby.

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g