• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dyrektorem zostaje ponownie Henryk Strózik. Dyrektor Tadeusz Grabczak odszedł do pracy do Zespołu Szkół Budowlanych. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej rozpoczęło się 28 sierpnia 1975 roku. Grono Pedagogiczne z radością powitało dyrektora Strózika. Po części mniej oficjalnej przystąpiono do zapoznania z nauczycieli z planem dydaktyczno – wychowawczym na nowy rok szkolny oraz z przydziałem dodatkowych czynności i zadań dla pedagogów.

Dużą popularnością cieszy się nasza szkoła, każdego bowiem roku jest coraz więcej chętnych by podjąć w niej naukę. Na zajęcia w warsztatach szkolnych chodzą obecnie uczniowie 24 klas, a na zajęcia do szkoły uczniowie 37 klas.

 

Szczególnie gorąco powitano nowozatrudnionych nauczycieli:

 • Chłód Henryka - przedmioty zawodowe
 • Jasicki Zdzisław - wychowawca internatu
 • Jeżyk Zdzisław - praktyczna nauka zawodu
 • Kowalski Stanisław - przedmioty zawodowe
 • Łuczak Władysław - praktyczna nauka zawodu
 • Mateusiak Zdzisława - wychowawca internatu
 • Orłowski Henryk - wychowawca internatu
 • Pazek Krzysztof - praktyczna nauka zawodu
 • Szymanowska Janina - fizyka
 • Gortat Wiesław - język polski
 • Winiarska Barbara - język rosyjski, wychowawca świetlicy
 • Kucia Rajmund - przedmioty zawodowe
 • Pichliński Henryk - przedmioty zawodowe

Nastąpiły również zmiany w kierownictwie szkoły. Funkcję wicedyrektora z dniem 1 września obejmuje Jerzy Witaszczyk dotychczasowy nauczyciel języka polskiego. Funkcję tę pełnił będzie do 30 września 1976 roku.

Funkcję kierownika administracyjnego szkoły obejmuje Józef Reczkin, a funkcję zastępcy kierownika warsztatów szkolnych pełnił będzie Stanisław Wareńczak.

 

Kierownik administracyjny szkoły Józef Reczkin

 

 

Zastępca kierownika warsztatów Stanisław Wareńczak

 

 

 

W tym roku szkolnym zatrudniono ponadto innych pracowników:

 

Dnia 1 września 1975 roku zatrudniony został w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych Knaga Stanisław Tadeusz. Zatrudniony był do dnia 20 czerwca 1976 roku.

 

Od dnia 1 października 1975 roku zatrudniona została w charakterze referenta finansowego Bogus Elżbieta. Zatrudniona była do 30 kwietnia 1977 roku.

 

W charakterze technologa w warsztatach szkolnych od dnia 5 listopada 1975 roku zatrudniony był Smolarek Józef. Pracował do dnia 22 grudnia 1975 roku.

 

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia zatrudniony był z dniem 15 listopada 1975 roku Spaleniak Stanisław. Pracował do dnia 1 lipca 1977 roku.

 

W skład Kolegium Kierowniczego w tym roku wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Jerzy Witaszczyk – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – kierownik zajęć pozalekcyjnych

Szczególnie dużo uwagi poświęca się kołom zainteresowań, sekcjom sportowym i innym formom aktywizującym młodzież. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej już bowiem dokonano przydziału zajęć pozalekcyjnych. Oto odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie tychże:

 • Zespół wyrównawczy z matematyki dla uczniów pierwszych klas – Jerzy Kossakowski
 • Opiekun SKS – Henryk Bogus
 • Szkolne Koło Przyjaźni Polsko – Radzieckiej – Stefania Wojtasik
 • Przewodniczący Komisji Przedmiotów Pomocniczych – Stanisława  Leszczyńska
 • Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących – Urszula Sicińska
 • Opiekun Kółka Historycznego – Zofia Okwiecińska
 • Opiekun Koła Polonistycznego – Agnieszka Sobocińska
 • Opiekun Kółka Fotograficznego – Jerzy Sobociński
 • Opiekun PCK – Anna Podeszwa
 • Opiekun ZHP – Andrzej Armanowski
 • Przewodniczący Komisji Współpracy ze Środowiskiem – Wiesław Gortat
 • Przygotowanie podziału godzin – Feliks Żak
 • Sekretarz Komisji Stypendialnej – Janina Domańska
 • Opiekun Kółka Fizycznego – Janina Szymanowska
 • Opiekun Kółka Elektrotechnicznego – Juliusz Turski
 • Opiekun Koła Propagandy Techniki – Tadeusz Pyszkowki
 • Opiekun Kółka Matematycznego – Wanda Kowalska
 • Pełnomocnik szkoły do spraw podręczników – Andrzej Czajkowski
 • Sekretarz Konferencji Plenarnych Rady Pedagogicznej – Andrzej Czajkowski
 • Opiekun Turnieju Młodych Mistrzów Techniki – Stanisław Drzazga
 • Opiekun współzawodnictwa w nauce i pracy społecznej – Stanisław Kowalski
 • Przewodniczący sekcji socjalno – bytowej – Ryszard Krajcer
 • Zespół biblioteczny – Janusz Marczak
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Czesław Muzyka
 • Opiekun ZMS – Henryk Orłowski
 • Zespół dramatyczny – Iwona Ptasińska
 • Opiekun praktyk zawodowych – Wiktor Sampoliński
 • Przewodniczący Komisji Wychowawczej – Jerzy Witaszczyk
 • Pełnomocnik szkoły ds. zatrudnienia absolwentów – Bożena Turska
 • Kierownik wycieczek szkolnych – Eugeniusz Więckowski
 • Opiekun sali gimnastycznej, sprzętu i urządzeń – Jerzy Jurkowski

 

Istniejący zespół muzyczny obsługujący wszystkie imprezy szkolne i środowiskowe funkcjonował w następującym składzie:

 • Marek Kuźmiński - gitara, vocal
 • Tadeusz Piotrowicz - perkusja
 • Andrzej Sikorski - gitara, vocal
 • Włodzimierz Sułkowski - gitara, vocal

Była to grupa bardzo kreatywna, wykorzystująca najnowsze i dostępne środki techniczne . Wykorzystywali swoje, autorskie

rozwiązania wykorzystując połączenia wzmacniaczy z innymi nośnikami dźwięku uzyskując nowatorskie brzmienie

instrumentów. Działalność tej grupy muzycznej dodawała każdej imprezie jakości. Wykorzystywany został także wokalny

talent Zofii Pokorskiej i Grażyny Podymy.

 

 

 Na zdjęciu Grażyna Podyma i Marek Kuźmiński. (7.XI.1975r.)
 

Skład osobowy oczywiście każdego prawie roku ulegał zmianie, ale główne założenia i polityka zespołu była niezmienna.

Oprócz kształtowania swoich zainteresowań młodzież udzielała się w pracy kół zainteresowań przygotowujących imprezy,

przede wszystkim, szkolne. Z wielką radością uczestniczyli w próbach koła dramatycznego prowadzonego przez Iwonę

Ptasińską.

 

 

Jedna z wielu szkolnych uroczystości

 

Uczniowie klasy I tpz wraz z wychowawczynią Stefanią Wojtasik postanowili dokumentować najważniejsze wydarzenia z życia swojej klasy. Kronikarskie zapisy prowadzone mają być przez cały okres trwania klasy. Z zapisów dowiadujemy się, że samorząd klasy stanowili:

 • Krzysztof Morka - przewodniczący
 • Wiesława Zychla - zastępca
 • Tadeusz Machnik - skarbnik

 

W dniach od 28 do 30 października 1975 roku cała klasa wyjechała na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej.

 

 

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

 

Jesienią w dniach od 28 do 31 listopada przeprowadzone były prace społeczne na rzecz szkoły środowiska. Porządkowano działki i przygotowano je do zimy. Innego dnia klasa wyjechała do PGR Kopydłów by pomóc przy zbiorze ziemiopłodów.

 

 

   

Prace na rzecz szkoły

 

Przez cały kwiecień 1976 roku klasa przebywała na praktyce zawodowej w ZUGiL – u

Wykorzystując piękną pogodę klasa postanowiła wypocząć w dniach od 22 do 23 maja na biwaku w Osjakowie.

 

   
Biwak w Osjakowie

 

 

Zaangażowanie i praca klasy przyniosła sukces. Za najlepiej zagospodarowaną działkę, najlepiej zorganizowaną klasa I tpz zajęła I miejsce w pionie technikalnym otrzymując nagrodę w postaci trzydniowej bezpłatnej wycieczki. Indywidualnie Benedykt Bożek zdobył I miejsce. Trzech innych uczniów klasy I tpz znalazło się w pierwszej dziesiątce szkoły. Wszystkie osiągnięcia tego roku zostały zapisane w kronice klasy. Brawo.

 

 

 Zdjęcie klasy I tpz. 19 czerwiec 1976 roku

 

W roku tym pracowało 62 etatowych nauczycieli,25 nauczycieli pracowało w niepełnym wymiarze godzin w tym 16 nauczycieli teorii i 8 nauczycieli zawodu oraz 1 w internacie. Wykształcenie wyższe posiadało 33 nauczycieli, pół wyższe 23 nauczycieli oraz średnie 6 nauczycieli. Aktualnie studiowało 12 osób w tym 6 na studiach II stopnia.

Po raz pierwszy w internacie zamieszkały dziewczęta.

Młodzież szkoły wykazywała wielką aktywność sportową uzyskując czołowe lokaty w wielu dyscyplinach.

 • Uzyskaliśmy III miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o puchar „PS i TVP” w Zgierzu.
 • Uczestniczyliśmy w I Międzynarodowym meczu piłki ręcznej w Wieluniu pomiędzy SKS "Mechanika" Chemie Miltitz (NRD) 7:15.
 • Zdobyliśmy I miejsce w województwie w piłce ręcznej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
 • Zajęliśmy I miejsce w województwie w biegach przełajowych 10x1500 metrów

Doceniono pracę i osiągnięcia sportowe naszej młodzieży przyznając nam we współzawodnictwie sportowym w ogólnej punktacji I miejsce w województwie.

Plebiscyt 1975 rok wyłonił najlepszych sportowców roku:

 • Kęsy Jacek
 • Dubas Paweł
 • Psuja Grzegorz
 • Olejnik Zbigniew
 • Jończyk Tadeusz
 • Walasik Wiesław
 • Biskup Eugeniusz
 • Mulas Waldemar
 • Bąk Dionizy
 • Wieczorek Henryk

Kwalifikowanych było 1141 uczniów. Promowano 910 osób, a do egzaminu poprawkowego skierowano 185 uczniów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 140 abiturientów.

Na ostatniej w tym roku Radzie Pedagogicznej doceniono wysiłki uczniów wyróżniając ich różnymi formami nagród.

Bardzo dobre uzyskała nasza szkoła w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej pod kierownictwem Jerzego Sobocińskiego. Do eliminacji centralnych dostało się 3 uczniów.

Na stypendia w tym roku szkolnym wydano 867 000 złotych.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 czerwca 1976 roku wytypowano na studia wyższe bez egzaminów następujących maturzystów:

 • Józefa Goclika – na Politechnikę Śląską w Gliwicach – kierunek elektrotechnika
 • Eugeniusza Grzybka – na Politechnikę Częstochowską – kierunek technologia wytwarzania

 

Za osiągnięte wyniki Rada Pedagogiczna postanowiła uhonorować niektórych uczniów wpisami na świadectwa szkolne:

 • Stępień Bożenę – I miejsce na szczeblu szkolnym w Olimpiadzie BHP oraz II miejsce w powiecie z olimpiady PCK.
 • Świtałę Waldemara – udział w olimpiadzie technicznej II stopnia
 • Wiatra Bogdana – I miejsce na szczeblu powiatu w piłce nożnej o puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji
 • Czaję Piotra –I miejsce na szczeblu powiatu w piłce nożnej o puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji
 • Dutkowskiego Zdzisława – I miejsce na szczeblu powiatu w piłce nożnej o puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji.
 • Biskupa Eugeniusza – udział w Centralnych Szkolnych Sztefetowych biegach przełajowych o puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji. III miejsce w Wojewódzkich Szkolnych Sztafetowych biegach przełajowych w roku 1974. Udział w Mistrzostwach Polski w biegach na przełaj.Wicemistrzostwo Polski ZS „Start” w biegu na dystansie 3000 metrów w roku 1973.
 • Jagiełę Jana – III miejsce w Wojewódzkich Szkolnych Sztafetowych biegach przełajowych w roku 1974.
 • Kropacza Ryszarda – I miejsce w Wojewódzkich Szkolnych Sztafetowych biegach przełajowych o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji oraz udział w Centralnych Szkolnych Sztafetowych biegach przełajowych w roku 1973.
 • Augustyniaka Andrzeja – zajęcie I miejsca w rzucie oszczepem na okręgowej spartakiadzie młodzieży szkolnej w roku1973.
 • Gołdysa Janusza – udział w zawodach ogólnopolskich o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w piłce ręcznej.
 • Mateusiaka Jerzego – udział w zawodach ogólnopolskich o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w piłce ręcznej.
 • Łuckiego Jacka – udział w zawodach ogólnopolskich o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w piłce ręcznej.

 

Dokonano również wpisu na świadectwo za zwycięstwo szkolnych eliminacji Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 1976. Są to następujące osoby:

 • Felisiak Mieczysław
 • Przybył Ewa
 • Molski Mieczysław
 • Madeja Andrzej
 • Klatka Leszek
 • Jachowicz Andrzej
 • Klimas Zygmunt
 • Kokot Aleksander
 • Dondziak Zbigniew

 

Zwycięzcami w finale Okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976 roku byli:

1. Paruch Władysław

2. Kozłowski Zygmunt

 

   
 Wisła i okolice 1976r. Uczniowie klasy III tpz i klasy V technikum

 

 

 Wycieczka na trasie Kraków-Wieliczka-Zakopane

 

Klasa IV Tbm - 19.06.1976r.

 

 Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g