• .

 • .

 • .

 • .

          Na rozpoczynającym nowy rok szkolny posiedzeniu Rady Pedagogicznej ustalono między innymi program postępu pedagogicznego na najbliższy rok.

 

 

Zatrudnieni od 1.09.1967 r.

1. Krajcer Józef przedmioty zawodowe - technologia, rysunek

2. Litwinowicz Wiesław/a/ - przedmioty zawodowe, gospodarka przedsiębiorstw

3. Mrugała Kazimierz - przedmioty zawodowe - elektrotechnika, elektronika

4. Pękała Halina - fizyka

5. Zawadzka Wirginia - przedmioty zawodowe

 

Na stanowisku kierownika administracyjno – gospodarczego pracował w okresie od 1 września 1967 roku do dnia 31 sierpnia 1968 roku Betka Zdzisław.

 

W charakterze kierownika świetlicy pracę rozpoczyna od 1 września Janowski Zygmunt. Na stanowisku tym pozostaje do dnia 31 sierpnia 1970 roku.

Dokonano przydziału opiekunów do poszczególnych organizacji młodzieżowych. Opiekunem ZMS został Antoni Gońda, harcerstwem zajmował się w dalszym ciągu Jerzy Kossakowski. Samorządem Uczniowskim w tym roku szkolnym kierował Stanisław Tomczyk, a TPPR / Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej / zajmowała się Józefa Gońdowa. Opiekę nad SU / Samorząd Uczniowski / sprawował również Zygmunt Janowski wspomagając Stanisława Tomczyka.

Samorząd w tym okresie składał się z 8 sekcji, którym przewodniczył Andrzej Sztyk z klasy III TM. Każda z sekcji otoczona była opieką wyznaczonego do tego zadania nauczyciela. Sekcją turystyczno – krajoznawczą opiekowała się Zofia Nowojewska, sekcją sportową Jerzy Jurkowski, a gospodarczą Halina Pękała. Opiekunem sekcji higieniczno – porządkowej byli Marian Wdówik i Stanisław Parnowski, a kulturalno – rozrywkową Mirosława Król. Tadeusz Pyszkowski i Jerzy Kossakowski odpowiedzialni byli za prawidłowe funkcjonowanie  sekcji  prac społeczno - użytecznych. Stefan Piec natomiast odpowiadał za sekcję nauki. Istniała jeszcze sekcja fotograficzna.

 

Odpowiedzialnym za pracę pozalekcyjną na terenie szkoły był Zygmunt Janowski. W tym czasie pracowały następujące zespoły:

 

- redakcyjny – opiekun Zofia Nowojewska

- recytatorski – opiekun Mirosława Król

- filmowy – opiekun Antoni Gońda

- fizyczny – opiekun Halina Pękała

- historyczny – opiekun Zygmunt Janowski

- muzyczny – opiekun Marek Zarzycki

 

Członkowie zespołu „ Decybele „. Od lewej stoją : Roman Pawlak, Bogdan Hofman, Wiktor Chęciński,

 

Dyrekcja szkoły zarządziła by w tym roku szkolnym zorganizować i przeprowadzić Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Myślą przewodnią IX olimpiady jest problematyka Ludowego Wojska Polskiego i ludowej obronności.

 

Zwycięzcy eliminacji szkolnych IX olimpiady

Szczep ZHP w tym roku liczył 110 członków pracujących w 6 drużynach. 30 spośród nich jest członkami Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego. W dalszym ciągu działa wyspecjalizowana MSR / Młodzieżowa Służba Ruchu /. Dużą rolę na terenie szkoły odgrywają harcerze organizując prawidłowe funkcjonowanie szatni szkolnej.

Na początku roku grupa młodzieży harcerskiej i młodzieży reprezentującej pozostałe organizacje z klasy V TM WRAZ Z Jerzym Kossakowskim i Jerzym Jurkowskim brali udział w rajdzie w okolicach Bobrownik i Węży. Był to efektywny trening przed różnymi zawodami sportowymi.

 

 Rajd po Ziemi Wieluńskiej. Wrzesień 1967r.

 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 1967 roku dokonano oceny działalności Komitetu Rodzicielskiego. Stwierdzono, iż duża zasługą komitetu jest, oprócz innych działań, finansowa pomoc dla zorganizowania zbiorów bibliotecznych szkoły. Liczące zbiory w ilości ponad 4000 woluminów są w dużej mierze zasługą Komitetu.

 

Na spotkaniu tym powołano nowy skład Prezydium Komitetu Rodzicielskiego:

 • Ceglarski Stanisław – przewodniczący
 • Rybczyńska Wanda – zastępca przewodniczącego
 • Wiśniewski Tadeusz – skarbnik
 • Gładysz Genowefa – sekretarz
 • Witczak Antoni – członek prezydium
 • Baranowski – członek prezydium
 • Janowski Zygmunt – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Dyrektor Strózik poprosił zebranych o udział w pracy komisji inwentarzowej. Do pracy tej zgłosili się: Rybczyńska Wanda, Baranowski Zygmunt, Sibiński, Antonowski, Gonera i Burzyńska. Na spotkaniu tym poinformowano, że dla biednej młodzieży możliwe jest wykorzystanie większych środków z Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej.

Mimo posiadania skromnego parku maszynowego plan  szkoleniowo – produkcyjny warsztatów szkolnych został przekroczony. Wskaźnik ten za pierwsze półrocze wynosił w granicach  2 – 4 % . Z wypracowanej za rok 1967 nadwyżki wynoszącej 35 000  złotych, na nagrody dla młodzieży przeznaczono kwotę 7 000 złotych, kwotę 17 500 złotych przeznaczono na nagrody dla nauczycieli i pracowników warsztatów, a kwotę 10 500 złotych na wycieczki dla młodzieży.

Nad przestrzeganiem BHP czuwał Jerzy Chmielewski.

 

W  dniu 14 stycznia 1968 roku grupa zapalonych szachistów rozegrała zawody o tytuł mistrza szkoły. W pionie technikalnym wygrał Stanisław Woźniakowski z klasy IV TM, a w grupie klas zasadniczych najlepszym okazał się Stanisław Wiktorek z klasy III tok. Wiosną 1968 roku przeprowadzono turniej siatkówki o puchar SKS powiatu wieluńskiego. Drużyna TM w składzie : Marian Witczak, Andrzej Grabia, Sławomir Sztyglic, Czesław Cieśla, Roman Pawlak, Zbigniew Kossakowski, Józef Majda, Michał Kabus i Andrzej Sztyk zajęli III miejsce.

ZMS w tym roku liczy już 174 członków. Drugim opiekunem tej organizacji z ramienia Rady Pedagogicznej jest  Stanisław Wareńczak, a przewodniczącym jest Michał Kabus z klasy III TM.

Spółdzielnia Uczniowska działająca przy szkole była pod opieką Haliny Pękali.

 

Zima 1968r. Na boisku szkolnym uczniowie V TM rzucają się śnieżkami.

 

 

Dnia 15 stycznia 1968 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego pismem Nr KOSŁ II – SZ – 66 a / 137/67 przesłało na ręce Dyrekcji Technikum Mechanicznego Wydział dla Pracujących w Wieluniu ul. Krakowskie Przedmieście 54 pismo o następującej treści : ” Zgodnie z pismem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 1967 roku Nr SZ6 – 014 – 62 / 67 oraz par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 roku w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty / Dz.U. z 1958 r. Nr 25 poz. 104 /,  Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi stwierdza, że z dniem 1 września 1966 roku został otwarty Wydział dla Pracujących przy Technikum Mechanicznym w Wieluniu. Pismo niniejsze należy traktować jako dekret otwarcia Wydziału dla Pracujących”. Pismo podpisane zostało przez Wicekuratora Okręgu Szkolnego mgr. H. Koska. Dokument ten wpłynął na adres szkoły dnia 26 maja 1968 roku.

 

   
Studniówka klasy V Technikum Mechanicznego

 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 czerwca 1968 roku wyróżniono kilkudziesięciu uczniów za szczególne osiągnięcia. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • Mońka Danuta – kl. III d – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Klimczak Emilia – kl. III d – za dobre wyniki w nauce
 • Wolna Maria – kl. III c – za dobre wyniki w nauce
 • Dybka Bogdan – kl. III c – za dobre wyniki w nauce
 • Torchała Ireneusz – kl. III c – za dobre wyniki w nauce
 • Urbańska Danuta – kl. III c – za dobre wyniki w nauce
 • Brząkała Zdzisław – kl. I TM – za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Doroczyński Tadeusz – kl. I TM – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Rybczyński Andrzej – kl. II TM – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kubacki – kl. III TM – za bardzo dobre wyniki w nauce i sumienność
 • Sztyk Andrzej – kl. IIITM – za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Torchała – kl. III TM – za dobre wyniki w nauce
 • Krzak Stanisław – kl. IV TM – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Jakiel Jerzy – kl. IV TM – za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Wolniaczyk Kazimierz – kl. I TM dla prac. – za dobre wyniki w nauce
 • Marciniak Jan – kl. II TM  dla prac. – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Pochrzęst Danuta – kl. I b mz – za dobre wyniki w nauce
 • Wiktorek Teresa – kl. I b mz – za dobre wyniki w nauce
 • Kucia Tadeusz – kl. I c ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Tomczyk Zygmunt – kl. I c ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Miler Michał – kl. I c ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Boruchowski/Bońkowski / Zbigniew – kl. III a ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Kurek Jerzy – kl. III a ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Lach Bronisław – kl. III b ZUGiL – za dobre wyniki w nauce
 • Wróbel Stanisław – kl. III b ZUGiL – za dobre wyniki w nauce

 

Wśród nagrodzonych szczególnie wyróżniono Brząkałę Zdzisława i Doroczyńskiego Tadeusza  z klasy Haliny Pękały. Z klasy Stefana Pieca wyróżniono Andrzeja Rybczyńskiego, a z klasy Zofii Nowojewskiej , Krzaka Stanisława i Jakiela Jerzego. Z klas dla pracujących na dużo słów uznania zasłużył Wolniaczyk Kazimierz, którego wychowawcą był Wacław Mielczarek i Marciniak Jan, którego wychowawcą był Ireneusz Starczyk.

 

Część klasy V TM z prof. Ostrycharzem

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g