• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 28 sierpnia 1987 roku. Zebrani zapoznani zostali z planem dydaktyczno wychowawczym na najbliższy roku.

Dużo uwagi poświęcono sprawom uczestnictwa młodzieży w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych. Organizacje młodzieżowe wraz z innymi formami pracy z młodzieżą muszą stanowić istotny czynnik kształtowania osobowości. Zapoznano zebranych z dodatkowymi obowiązkami nauczycieli, przydzielono wychowawstwa.

Na stanowisko wicedyrektora powołani zostali:

 • Wiktor Sampoliński. Funkcję tę pełnił będzie do dnia 31 sierpnia 1991 roku.
 • Feliks Żak. Funkcję tę pełnił będzie do 31 sierpnia 1991 roku.

 

Wicedyrektor Wiktor Sampoliński

 

W tym roku szkolnym pracę podejmują następujące osoby:

 • Torchała Dariusz - jako nauczyciel zawodu
 • Ustyniak Adam - jako wychowawca internatu
 • Więckowski Eugeniusz - jako wychowawca internatu
 • Raducka Barbara - jako nauczycielka historii

 

Z dniem 31 sierpnia 1987 roku na emeryturę odeszli: Adam Jakubczyk i Czesław Muzyka.

Do pracy w innej szkole odszedł Kazimierz Leś.

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także inne osoby:

Od 1 września 1987 roku w charakterze nauczycielki matematyki w niepełnym wymiarze godzin zatrudniona została Delong – Kossakowska Janina. Pracowała do dnia 18 kwietnia 1990 roku.

Dnia 1 września 1987 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela języka polskiego podjął pracę Szynkowski Lech.

Z dniem 1 września 1987 roku rozpoczął pracę na części etatu Zaremba Kazimierz. Zatrudniony był do 31stycznia 1996 roku.

Od dnia 1 września 1987 roku w niepełnym wymiarze godzin podjęła pracę nauczycielki Jurkowska Mirosława. Zatrudniona była do dnia 31 sierpnia 1990 roku.

Dnia 1 września 1987 roku podjęła pracę w charakterze nauczycielki. Pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy do dnia 31 stycznia 1988 roku.

Od 1 września 1987 roku w charakterze nauczyciela geografii w niepełnym wymiarze godzin zatrudniona była Żołubak Halina. Zatrudniona była do dnia 31 sierpnia 1990 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela języka polskiego pracował Misiak Józef. Zatrudniony był do dnia 31 sierpnia 1990 roku.

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki zatrudniona została Kucharska Halina. Pracowała od 1 września 1987 roku do dnia 31 stycznia 1988 roku.

Od 1 września 1987 roku zatrudniony został Browarny Bolesław. Pracował na stanowisku robotnika do prac lekkich do dnia 1 sierpnia 1991 roku.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano również przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Armanowski Andrzej - odpowiedzialny za OHP
 • Białas Zofia - pełnomocnik do spraw podręczników oraz sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Bogus Henryk - odpowiedzialny za sprzęt sportowy
 • Czajkowski Andrzej - opiekun SKS
 • Domańska Janina - przewodnicząca Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz opieka nad Izbą Pamięci Narodowej
 • Domański Tadeusz - opiekun praktyk zawodowych
 • Drzazga Stanisław - opiekun Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz opiekun ZSMP
 • Gortat Wiesław - sekretarz POP
 • Jurkowski Jerzy - opiekun PCK
 • Jakubczyk Adam - pełnomocnik szkoły do spraw profilaktyki i resocjalizacji
 • Jaskulski Włodzimierz - przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Kowalski Stanisław - wypożyczanie filmów dydaktycznych
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych
 • Krajewska Zofia - przewodnicząca sekcji ogólno - wychowawczej w Zespole Wychowawczym
 • Kuśmierczyk Halina - opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
 • Leszczyńska Stanisława - sekretarz Komisji Stypendialnej
 • Mikołajczyk Waldemar - oprawa muzyczna imprez szkolnych
 • Muzyka Czesław - opieka nad SU
 • Okwiecińska Zofia - szkolenie ideowe nauczycieli
 • Pawlaczyk Janina - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Pyszkowski Tadeusz - opiekun koła fotograficznego
 • Pielucha Henryk - odpowiedzialny za zbiórkę surowców wtórnych
 • Sicińska Urszula - opiekunka Koła PTTK i organizatorka akcji letniej i zimowej dla młodzieży
 • Szymanowska Janina - prezes ZNP , przewodnicząca sekcji socjalno - bytowej w Zespole Wychowawczym
 • Wojtasik Stefania - opiekunka TPPR i przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 • Wieczorek Jerzy - opiekun ZHP
 • Żak Feliks - opieka nad sprzętem audiowizualnym
 • Raducka Barbara - opieka nad utrzymaniem porządku społeczno - sanitarnego
 • Strózik Henryk - opiekun pracowni chemicznej
 • Zaremba - opiekun SU na wieczorówce

 

W skład Kolegium Kierowniczego szkoły wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Krystyna Siwik – zastępca dyrektora
 • Wiktor Sampoliński – zastępca dyrektora
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierownik świetlicy

 

Na zajęcia koła recytatorskiego prowadzonego przez Janinę Pawlaczyk uczęszczali:

 • Ciężka Renata
 • Więckowska Joanna
 • Fabisz Janusz
 • Jasicki Krzysztof
 • Kapica Teodor
 • Zakręta Roman
 • Frysiak Agnieszka
 • Ostrowska Jolanta
 • Bil Alina
 • Mak Agnieszka
 • Wójciak Andrzej
 • Kieler Marek
 • Kulej Wojciech
 • Błaszkiewicz Leszek
 • Lont Grzegorz

 

Zainteresowania komputerowe na zajęciach prowadzonych w ramach koła komputerowego prowadzonego przez Janinę Szymanowską rozwijali:

 • Chudy Paweł
 • Czajkowski Piotr
 • Dudek Piotr
 • Grabowski Tomasz
 • Kula Piotr
 • Kosmenda Marcin
 • Kipigroch Adam
 • Krysztofiński Krzysztof
 • Staroński Jacek
 • Bednarek Arkadiusz
 • Dominiak Roman
 • Dudak Wojciech

 

Zainteresowani fotografią realizowali się na zajęciach koła fotograficznego prowadzonych przez mgr. inż. Tadeusza Pyszkowskiego. Oto uczestnicy tego koła:

 • Gładysz Roman
 • Kapica Teodor
 • Lont Grzegorz
 • Mroczkowski Jarosław
 • Sola Waldemar
 • Stępień Józef
 • Bury Krzysztof
 • Garncarek Artur
 • Kulej Wojciech
 • Jakubowski Sławomir
 • Kotecki Aleksander
 • Fabisz Janusz
 • Majcher Dariusz
 • Walasik Radosław

 

Uzdolnieni plastycznie rozwijali swoje umiejętności na zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez Włodzimierza Jaskulskiego. Oto członkowie koła:

 • Fajerski Artur
 • Zajączkowski Grzegorz
 • Światowski Mariusz
 • Wyrębak Mariusz
 • Szczepaniak Waldemar
 • Skupiński Jacek
 • Bednarek Mirosław
 • Guzik Zbigniew
 • Mitka Zbigniew
 • Bednarek Arkadiusz
 • Kuś Robert
 • Dudak Wojciech
 • Betka Robert

 

Koło szachowe prowadzone było przez Włodzimierza Jaskulskiego. Miłośnikami tego rodzaju sportu byli:

 • Kotecki Aleksander
 • Guzik Zbigniew
 • Browarny Adam
 • Masiorek Krzysztof
 • Błach Paweł
 • Gładysz Roman
 • Kapica Teodor
 • Jakubowski Sławomir
 • Hałas Marek
 • Kaniewski Robert
 • Gagatek Krzysztof
 • Miś Janusz
 • Mrugała Mirosław
 • Klimecki Sylwester
 • Jażdżyk Andrzej
 • Kubacki Witold
 • Rus Adam

 

Koło przyjaciół książki prowadzone przez Zofię Białas skupiało następujących uczniów:

 • Bil Alina
 • Golc Agata
 • Frysiak Agnieszka
 • Kołaczek Marzena
 • Mak Agnieszka
 • Marczak Emilia
 • Misiak Jolanta
 • Ostrowska Jolanta
 • Sieradzka Dorota
 • Sobczak Katarzyna
 • Żółtaszek Monika
 • Kluska Józef
 • Barszczyk Roman
 • Szczepaniak Waldemar
 • Siódmak Roman
 • Ruchniak Roman

 

Interesujący się historią znaleźli swoje miejsca w prowadzonym przez Janinę Domańską kole historycznym:

 • Ciapciński Mariusz
 • Ciesielski Maciej
 • Fryszczuk Tomasz
 • Hałas Marek
 • Bąk Mariusz
 • Cholajda Paweł
 • Łuciak Zbigniew
 • Nowak Sławomir
 • Majzer Grzegorz
 • Olejnik Roman
 • Prygiel Wojciech
 • Rosiak Paweł
 • Stempień Mariusz
 • Szymala Piotr
 • Torchała Waldemar
 • Mak Agnieszka
 • Marczak Emilia
 • Misiak Jolanta
 • Olborski Konrad
 • Golc Agata
 • Bil Alina
 • Frysiak Agnieszka
 • Pawlak Rafał
 • Rus Adam

 

Koło racjonalizacji i wynalazczości prowadził Stanisław Drzazga. Oto wykaz uczestniczących w zajęciach:

 • Adamczyk Sławomir
 • Pietrus Bogusław
 • Urbaniak Marek
 • Jędraszek Marek
 • Kotowski Zbigniew
 • Hałas Marek
 • Boruszewski Artur
 • Szynczewski Krzysztof
 • Jankowski Bogdan
 • Malańczuk Krzysztof
 • Miś Janusz
 • Dudek Waldemar
 • Dawidziak Roman
 • Mikołajczyk Robert

 

Dnia 11 września 1987 roku odbyło się spotkanie z pisarzami: Kazimierzem Brakowskim,

Tadeuszem Kwiatkowskim – Cugowem, Stanisławem Romaniakiem, w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w

Łodzi.

 

 Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Sieradzu

 

W tym roku szkolnym są pierwsze zapiski dotyczące dyskusji nad projektem Kodeksu Ucznia.

Od tego roku na nagrody przeznacza się kwotę stanowiącą 1 % w skali kraju od osobowego funduszu płac. Z tego 0,05 % otrzymuje minister , 0,05 % otrzymuje kurator , 0,2 % otrzymuje kuratorium. Dyrektor placówki otrzymuje 0,7 %.

Na początku roku 1988 w szkole uczyło się 669 uczniów. W internacie mieszka 55 uczniów naszej szkoły. W pierwszym półroczu do ZSMP należy 28 członków. Działająca Spółdzielnia Uczniowska uzyskała obroty wartości 2 000 000 złotych.

Na rok 1987 plan warsztatów wynosił 25 000 000 złotych. Wykonano go z nadwyżką i wyniósł 33 904 00 złotych. Czysty

zysk to 4 200 000 złotych / według obliczeń powinien wynieść 8 000 000 złotych. Dużą część pochłonęły opłaty związane z

opłatami za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. Na planowane 2 200 000 złotych wydano 6 633 000 złotych. Wzrost

opłat za te nośniki energii wynosi około 300 %.Na rok 1988 planuje się produkcję wartości 42 000 000 złotych. Na nośniki

energii należy jednak zapłacić około 15 000 000 złotych. Wypracowane przez młodzież pieniądze zostaną zabrane przez inny

zakład / w tym przypadku WUPEC w Zduńskiej Woli /.

 

Studniówka V TOS

 

 

 

Uroczystość z okazji święta 8 marca. Świetlica szkolna 1988r.

 

W dniu 9 marca 1988r. odbył się "Szkolny Turniej Wiedzy o Wynalazczości"

 

 Finał Turnieju

 

Komisja Maturalna na posiedzeniu podjęła decyzję między innymi o nagrodzeniu za szczególne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Golec Mariusz - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce
 • Jasicki Henryk - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kaniewski Robert - kl. IV lz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Muszyński Jarosław - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce
 • Józefat Piotr - kl. IV lz - za bardzo dobrą frekwencję w ciągu czterech lat nauki.
 • Kaniewski Robert - kl. IV lz - wpis na świadectwie za zajęcie I miejsca w szachowych mistrzostwach szkoły.
 • Bury Krzysztof - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracy społecznej oraz wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w rejonowych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego w roku 1985 i 1986 , za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1988 , za udział w zawodach Okręgowych XIII Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Izb Pamięci Narodowej.
 • Kulej Wojciech - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i za aktywną pracę społeczną oraz udział w imprezach artystycznych szkoły i internatu.
 • Bartos Jarosław - kl. V tos - za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
 • Jakubowski Sławomir - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1988
 • Wójciak Waldemar - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II w Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1988.
 • Chałupka Włodzimierz - kl. V tos - wpis na świadectwo za wyróżnienie w VI konkursie Izb Pamięci Narodowej na szczeblu wojewódzkim.
 • Błaszkiewicz Leszek kl. V tos - wpis do świadectwa za udział w Okręgowych Eliminacjach Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku 1986/87
 • Wiatr Jarosław - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Gładysz Robert - kl. V tos - wpis na świadectwie za zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Leszczyński Robert - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Rezler Mariusz - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki  
 • Kowalczyk Dariusz - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Osyda Zbigniew - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Guzik Zbigniew - kl. III tpz - za pracę społeczną na terenie szkoły i internatu
 • Frysiak Robert - kl. III tpz - za działalność w ZHP
 • Śpich Dariusz - kl. III tpz - za osiągnięcia sportowe
 • Włodarczyk Wojciech - kl. III tpz - za osiągnięcia sportowe oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Frysiak Robert - kl. III tpz - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej w roku 1985/86
 • Krzak Bogdan - kl. III tpz - wpis na świadectwo za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Kieler Marek - kl. III tpz - wpis na świadectwie za zajęcie II miejsca w Wojewodzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Mitka Zbigniew - kl. III tpz - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
 • Śpich Dariusz - kl. III tpz - wpis na świadectwie za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży w piłce ręcznej
 • Kostrzewa Donat - kl. III tpz - wpis do świadectwa za zajecie III miejsca w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Społeczno - Politycznej
 • Sambor Sławomir - kl. III tpz - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Społeczno - Politycznej
 • Guzik Zbigniew – kl III tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w XI Szachowych Mistrzostwach Szkoły

 

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 23 kwietnia 1988 roku postanowiono nagrodzić następujących uczniów:

 • Furmańczyk Andrzej - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Górski Bogusław - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Błasiak Jarosław - kl. III mmr - za pracę społeczną oraz wpis na świadectwie za udział w konkursie pod nazwą „Poznajemy i stosujemy przepisy bhp”
 • Bartosiewicz Jarosław - kl. III mmr - za pracę społeczną
 • Jura Jarosław - kl. III ms - za pracę społeczną
 • Gaik Dariusz - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Walacik Czesław - kl. III ms - za aktywną pracę w SU
 • Marciniak Mirosław - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Smolarz Andrzej - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Zadworny Piotr - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Jajczak Dariusz - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Bator Jan - kl. III m.tok. - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w konkursie „poznajemy i stosujemy przepisy bhp”
 • Żbik Roman - kl. III m.tok. - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na szczeblu szkolnym w konkursie „poznajemy i stosujemy przepisy bhp”
 • Szmigielski Dariusz - kl. III m.tok. - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na szczeblu szkoły w konkursie „poznajemy i stosujemy przepisy bhp”
 • Malańczuk Krzysztof - kl. III m.tok. - za dobre wyniki w nauce

 

Również na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 1988 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nagrodzeniu za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną następujących uczniów:

 • Czajkowski Piotr - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Stasiak Marek - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Bednarek Arkadiusz - kl. I tos - za zajęcie II miejsca w zbiórce makulatury
 • Buda Radosław - kl. I tos - wpis do świadectwa za I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1987/88
 • Żuraw Dariusz - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1987/88
 • Skupiński Jan - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1987/88
 • Fabisz Janusz - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Fuks Damian - kl. II tos - za dobrą naukę , pracę społeczną oraz zaangażowanie w sporcie
 • Jasicki Krzysztof - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Siódmak Roman - kl. II tos - za pracę społeczną na terenie szkoły
 • Ruchniak Roman - kl. II tos - za pracę społeczną na terenie szkoły
 • Zakręta Roman - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Szymoniak Rafał - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Gładysz Roman - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Sola Waldemar - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Mroczkowski Jarosław - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Fuks Damian - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Walczak Mariusz - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Smolnik Tomasz - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce oraz pracę w SU
 • Barszczyk Roman - kl. III tos - za pracę społeczną
 • Buczko Dariusz - kl. III tos - za pracę w SU
 • Kaja Krzysztof - kl. III tos - za pracę społeczną oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolne w piłce ręcznej
 • Kotala Marcin - kl. III tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Dera Piotr - kl. III tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Gładysz Marcin - kl. III tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Fabisiak Robert – kl .III tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Tarapata Zbigniew - kl. IV tos -za bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Wolniaczyk Leszek - kl. IV tos - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę w SU
 • Sola Dariusz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kuś Dariusz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i kulturę osobistą
 • Szczepaniak Waldemar - kl. IV tos za pracę w SU
 • Klimecki Sylwester - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Konieczny Ireneusz - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolne w piłce siatkowej
 • Madeja Zbigniew - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewodzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Jędrysiak Paweł - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kubiaczyk Robert – kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kosmenda Marcin - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Ciężka Renata - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Więckowska Joanna - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Koza Tomasz - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Pilak Rafał - kl. II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Freus Marek - kl. II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Mikołajczyk Robert - kl. II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Ciesielski Maciej - kl. II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu
 • Prygiel Wojciech - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie drużynowo II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze”
 • Hałas Marek - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości i VI miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w klasyfikacji drużynowej
 • Krzyżanowski Julian - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kamiński Piotr - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Stempień Mariusz - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie indywidualnie I miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze” oraz za zajęcie drużynowo II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze”
 • Gurbiel Dariusz - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie drużynowo II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze”
 • Idzikowski Piotr - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie drużynowo II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze”
 • Janicki Piotr - kl. III lz - wpis do świadectwa za zajęcie drużynowo II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych „sprawni jak żołnierze”
 • Warzycha Grzegorz - kl. Itpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Wolniaczyk Paweł - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Błaszczyk Robert - kl. II tpz - za zajęcie I miejsca w zbiórce makulatury
 • Pietrus Bogusław - kl. II tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w szkolnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości oraz II miejsca w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Mączka Jacek - kl. I mr - za dobre oceny oraz pracę społeczną oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w biegach przełajowych o puchar ZW ZSMP
 • Kapral Andrzej - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w biegu na 3000 metrów
 • Dąbrowski Dariusz - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję / nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej/
 • Gajda Marceli - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce
 • Chudy Dariusz - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce
 • Szczukiecki Wojciech - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda pieniężna ufundowana przez POM Opojowice
 • Arczyński Krzysztof - kl. II mr - nagroda pieniężna ufundowana przez POM Opojowice
 • Duda Marek - kl. II mr - nagroda pieniężna ufundowana przez POM Opojowice
 • Szydło Mariusz - kl. I m.tok.-za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Jurczyk Paweł - kl. I m.tok. - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Kluba Andrzej - kl. I m.tok. - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Sójka Florian - kl. II m.tok. - za dobre wyniki w nauce
 • Pawelec Leszek - kl. II m.tok. - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Manewrach Techniczno - Obronnych i I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Koperkiewicz Wojciech - kl. I mk - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Cholajda Paweł - kl. I mk - za aktywną pracę w SU
 • Dudek Waldemar - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Misiek Grzegorz - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Tomczak Roman - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Jurkowski Krzysztof - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Siwik Janusz - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Fronczak Marek - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Kubacki Grzegorz - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce

 

Dobre wyniki w sportach zanotowali nasi uczniowie również w tym roku:

 • I miejsce zdobyli w XIII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych.
 • I miejsce zajęli na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Zduńskiej Woli.

 

Szkołę reprezentowali: Duda Jacek, Kaja Krzysztof, Kotala Marcin, Madeja Zbigniew, Dera Piotr, Sikora Rafał, Waloch Wojciech, Grabowski Sławomir, Karasek Paweł, Konieczny Ireneusz.

 • I miejsce uzyskali w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej / WIMS /szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej.
  • ćwierćfinały:        Mechanik Zd-Wola – ZSZ Nr 2 Wieluń     0:1

                                        ZSZ Nr 2 Wieluń – ZSB Sieradz               1:0

                                        ZSZ Poddębice – ZSZ Nr 2 Wieluń           0:3

  •          półfinał:      ZSZ Nr 2 Wieluń – ZSZ Nr 1 Sieradz       4:1
  •          finał:           ZSZ Nr 2 Wieluń – LO Wieluń                  2:2 (dogrywka 3:2)

         Bramki zdobywali: Gładysz Mariusz 2, Wyrębak Robert 1

         Szkołę reprezentowali:

         Lewandowski Janusz (Kubacki Grzegorz), Fabisiak Robert, Golec Roman, Jurczyk Paweł, Kłaczyński Krzysztof, Koper Artur, Gładysz Mariusz, Wyrębak Robert, Świerczyński Mariusz, Idzikowski Piotr, Fuks Damian oraz Nagły Dariusz, Kluba Andrzej, Freus Marek, Kowalik Robert.

         Drużynę prowadził mgr Andrzej Czajkowski.

 • I miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.
 • I miejsce w województwie w biegach przełajowych

W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do

Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie

merytoryczne uczniów.

 

Pożegnanie ze szkołą kasy V TOS

 

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

 

casino10top.com
f t g