• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zostało określeniu zadań na rok szkolny, zapoznaniu z celami oraz planami dydaktyczno - wychowawczymi.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 31 sierpnia 1994 roku dyr szkoły Mieczysław Majcher poinformował zebranych o przyjęciu do pracy następujących osób:

 • Goś / Jakubczyk/Joanna - nauczycielka języka niemieckiego
 • Tobiś /Konopka /Anna - nauczycielka języka rosyjskiego
 • Kossakowska - Cichy Barbara - nauczycielka matematyki
 • ks Rabenda - nauczyciel religii
 • Ustyniak Adam - na część etatu informatyki
 • Kuca Justyna - wychowawczyni internatu
 • Podyma - cały etat w warsztatach szkolnych
 • Mielczarek Stanisław - nauczyciel zawodu na wydziale spawalniczym
 • Toporowski Jan - nauczyciel zawodu na wydziale elektromechanicznym
 • Wieczorek Roch – praktyczna nauka zawodu
 • Ramus Ryszard – praktyczna nauka zawodu

Nowozatrudnionym życzył osiągnięć w pracy.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Jaskulski Włodzimierz - fotograficzna obsługa imprez szkolnych
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Przedmiotów .....
 • Sicińska - Nowak Urszula - organizacja pracowni języka angielskiego
 • Okwiecińska Zofia - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Ustyniak Adam - redagowanie szkolnego czasopisma
 • Tobiś Anna - opieka nad samorządem Średniej Szkoły Zawodowej
 • Drzazga Stanisław - Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Urbanowicz - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Wawrzyniak Irena - sekretarz Rady Pedagogicznej

Przydzielone inne czynności dodatkowe w roku ubiegłym prowadzone są w tym roku przez te same osoby.

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także innych pracowników:

Dnia 1 września 1994 roku podjęła pracę w charakterze nauczyciela Kamińska Aleksandra. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1995 roku.

Od 23 września 1994 roku do dnia 23 października 1994 roku zatrudniona była w charakterze sprzątaczki Błaszczyk Anna.

Z dniem 1 października 1994 roku rozpoczął pracę na stanowisku robotnika do prac lekkich Kanicki Mirosław. Zatrudniony

był do 31 marca 1995 roku.

 

Następują również zmiany kadrowe w administracji:

 • Od dnia 1 października odchodzi kadrowa p. E. Łebek, a na stanowisko to przychodzi Krystyna Kaczmarek
 • W warsztatach szkolnych zostanie zatrudniona nowa księgowa.

 

Nowym przewodniczącym ogniska ZNP zostaje Barbara Raducka.

Opłata miesięczna na konto Rady Rodziców wynosi 50 000 złotych, a 100 000 złotych będą płacić słuchacze Średniego Studium Zawodowego. Rada postanowiła jednak, decyzją z dnia 22 września, podnieść składki o 10.000 złotych miesięcznie.

Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 22 września 1994 roku dokonano wyboru do Prezydium Rady Rodziców. W jego skład weszli:

 • Małolepszy Wiesław
 • Mroczek Lidia
 • Lipiński Zdzisław
 • Siwak Wiesława
 • Markiewicz Grażyna
 • Piotrowska Wanda
 • Goździk Zdzisława
 • Majos Zenon
 • Kałuża Emilia

 

Przewodniczącą R.R. w dalszym ciągu jest Barbara Troczka. Zastępcą został Koźba Ireneusz, a sekretarzem Głowacz Danuta. Funkcję skarbnika pełni Markiewicz Grażyna. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Siwak Wiesława, Kałuża Emilia i Goździk Z.

Na posiedzeniu tym przedstawiono plan finansowy na rok szkolny 1994/95. Przedstawiał się on następująco:

I – Przychody:

 • wpłaty rodziców i słuchaczy - 700.000.000 złotych
 • wpłaty S.U. - 1.000.000 złotych
 • wpływy z imprez - 1.500.000 złotych
 • wpłaty na kursy - 170.000.000 złotych
 • inne wpływy - 60.000.000 złotych

      Razem - 932.500.000 złotych

II – Rozchody:

 • pomoce szkolne - 250.000.000 złotych
 • naprawy modernizacyjne - 280.000.000 złotych
 • środki czystości, materiały biurowe - 30.000.000 złotych
 • pomoc dzieciom - 25.000.000 złotych
 • dożywianie - 10.000.000 złotych
 • nagrody dla uczniów i słuchaczy - 20.000.000 złotych
 • koszty imprez - 12.000.000 złotych
 • wydatki administracyjne - 15.000.000 złotych
 • wynagrodzenia za kursy - 150.000.000 złotych
 • prowizje pobierane przez PKO - 6.000.000 złotych

inne wydatki:

 • obsługa szatni - 6.000.000 złotych
 • wynagrodzenie dla lekarza - 19.000.000 złotych
 • wyposażenie gab. stomatolog. - 10.000.000 złotych
 • pozostałe - 142.905.400 złotych

     Razem - 975.905.400 złotych

 

Na ten rok z roku ubiegłego pozostało 43.405.400 złotych w tym na subkoncie:

 • internatu - 1.172.000 złotych
 • S.U. - 1.552.900 złotych
 • Harcerskiego Klubu Łączności - 3.329.900 złotych.

 

W pierwszym półroczu przeprowadzono między innymi następujące olimpiady i konkursy:

 • Mała Olimpiada Techniczna
 • Wielki Konkurs Ortograficzny
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

W etapach szkolnych w wymienionych konkursach wzięło udział 285 uczniów. Do II etapu eliminacji konkursowych zakwalifikowało się 11 uczniów.

Sportowcy szkoły uzyskali w pierwszym półroczu następujące wyniki:

 • II miejsce w zawodach wojewódzkich w lekkiej atletyce
 • IV miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce nożnej
 • I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Mistrzostwo Województwa
 • IV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.

         Grali: Sobczyk Bernard, Lenarczyk Przemysław, Szeląg Marek, Kędzia Zbigniew, Kruszyński Daniel, Makówka Mariusz, Maras Klaudiusz, Kaja Tomasz.

 • I miejsce w 1994 w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych (WJMS)
 • W 1994 i 1995 Wicemistrzostwo Polski w pchnięciu kulą na Halowych Mistrzostwach Polski

 

W pierwszym półroczu tego roku szkolnego biblioteka szkolna dokonała wypożyczeń 4725 książek. Z wypożyczalni skorzystały 4833 osoby, a z czytelni 420 osób.

Oprócz wypożyczeń biblioteka przejawiała wielką aktywność organizując wiele spotkań, wystawek i konkursów. Zorganizowano wystawkę poświęconą Julianowi Tuwimowi z okazji jego 100 urodzin, „ Drogę do wolności „z okazji 76 rocznicy odzyskania niepodległości, Polacy w zwycięstwie nad faszyzmem, triumf pamięci nad zbrodnią, - wystawka poświęcona katyńskiej. Zorganizowano III Ogólnoszkolny Konkurs Ortograficzny. Z inicjatywy biblioteki odbył się dnia 29 marca 1995 roku koncert młodzieży ze szkoły muzycznej.

 

Warsztaty szkolne w roku rozliczeniowym 1994 wartość sprzedaży produkcji i usług oceniły na kwotę 1 545 000 000 złotych. Plan na rok 1994 wynosił 1 500 000 000 złotych. Plan został wykonany w 103%.Warsztaty szkolne na koniec roku nie miały żadnych zobowiązań. Wynik w postaci zysku wyraża się kwotą 233 000 000 złotych. Na remonty i modernizację przeznaczono 223 292 000 złotych / środki własne - 40 238 000 złotych, a dotacja z MEN - 183 054 000 złotych /.

W pierwszym semestrze odnotowano w książce ewidencji 9 wypadków, z czego 4 na warsztatach szkolnych, a pozostałe w czasie przerw lekcyjnych i na lekcjach wychowania fizycznego.

 

 

 Studniówka i podsumowanie imprezy

 

 

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 1995 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną oraz inne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Okrasa A. - kl. III T d.D. - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Pobudejski T. - kl. III T d.D - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Spychała T. – kl .III T d.D - za dobre wyniki w nauce i wzorowe pełnienie funkcji gospodarza klasy
 • Ostrycharz J. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Skoczylas G. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kalemba R. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Bartosiewicz D. - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Porażka A. - kl. III tpz - wpis do świadectwa za udział w Okręgowych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Skupień B. - kl. III tpz - wpis do świadectwa za udział w Okręgowych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Żyjewski M. - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce , wzorową postawę i pracę społeczną. Średnia - 5,13 !
 • Musiał Paweł - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce , wzorową postawę i pracę społeczną.
 • Krawczyk T. - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną oraz wzorowe zachowanie
 • Lesiak K. - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz pracę społeczną
 • Grabiszewski R. - kl. IV a lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Błasik S. - kl. IV a lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Nowakowski S. - kl. IV a lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Merta R. ----spr.nazwisko - kl. IV a lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną oraz zaangażowanie na warsztatach szkolnych
 • Kuźnik T. - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca drużynowo w lekkiej atletyce w Mistrzostwach Województwa Sieradzkiego w roku szkolnym 1993/94
 • Mądraszek K. - kl. IV a lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca drużynowo w lekkiej atletyce w Mistrzostwach Województwa Sieradzkiego w roku szkolnym 1993/94
 • Łuczak A. - kl. IV b lz - za wzorowe zachowanie i pełnienie funkcji gospodarza klasy
 • Nowak J. - kl. IV b lz - za wyniki i zaangażowanie na warsztatach szkolnych
 • Makieła M. - kl. IV c lz - za wzorowe pełnienie funkcji skarbnika klasy
 • Rawski A. - kl. IV c lz - za pełne ambicji podejście do nauki
 • Michalak A. - kl. IV c lz - za dobre wyniki w nauce i kulturę osobistą oraz nagrodę z warsztatów szkolnych za bardzo dobre wyniki i zaangażowanie w pracę
 • Marchewka R. - kl. IV d lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Lisik Ewa - kl. IV d lz - za osiągnięcia sportowe i zaangażowanie w pracy koła teatralnego oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Biegach Przełajowych na 2000 metrów w roku szkolnym 1992/93 i zajęcie III miejsca w tej dyscyplinie w roku szkolnym 1993/94 i 1994/95
 • Leś P. - kl. IV d lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę w kole teatralnym
 • Dyrek S. - kl. IV d lz - za pracę i zaangażowanie na warsztatach szkolnych
 • Kuś M. - kl. IV d lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w biegach przełajowych na 4000 metrów w roku szkolnym 1994/95 i I miejsce w sztafecie biegów przełajowych 10x1500 metrów w roku szkolnym 1993/94 i 1994/95.
 • Janas Krzysztof - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
 • Woś Włodzimierz - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Szuster Krzysztof - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Marciniak Jacek - kl. III mm--może mk spr. - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję
 • Ciemcioch Dariusz - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Łyczko Edyta - kl. III tok - za aktywną pracę w samorządzie klasowym
 • Maj Bożena - kl. III tok - za aktywną pracę w samorządzie klasowym

 

Dnia 19 czerwca Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Stanaszek Dominika - kl. I a lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Mordal Henryk - kl. I z lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Hejman Michał - kl. I b lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Świtoń Mariusz - kl. I b lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Gruszka Grzegorz - kl. I c lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Pacholik Marcin - kl. I c lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Kędzia Piotr - kl. I d lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Lach Jarosław - kl. II a lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Kędzia Maciej - kl. II a lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję
 • Jeziorski Mariusz - kl. II a lz - list gratulacyjny za wzorową frekwencję
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. II lz - za bardzo dobre wyniki w nauce , zaangażowanie w pracy społecznej i udział w olimpiadach
 • Howis Paweł - kl. II lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w olimpiadach
 • Stasiak Grzegorz - kl. II lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w olimpiadach
 • Piechota Renata - kl. III b lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce
 • Sołtysiak Ewa - kl.III b lz - list gratulacyjny za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na rzecz szkoły i klasy
 • Olczyk Artur - kl. III c lz - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Akulicz Tomasz - kl. III c lz - list gratulacyjny za ogromny wkład w pracy zespołu teatralnego
 • Konstanty Sebastian - kl. II ms - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Prukacz Tomasz - kl. II ms - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Halizak Norbert --spr.nazw. --kl. I t d.D - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Wątroba Damian - kl. I t d.D - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Urban Sebastian - kl. I t d.D - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Poraszka Mariusz - kl. II t d.D - list gratulacyjny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Szremski Marcin - kl. II t d.D - list gratulacyjny za wzorową frekwencję
 • Wolniak M. - kl. I tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Polak K. - kl. I tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Witaszek W. - kl. I tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Kędzierski R. - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bielicki J. - kl. II tos - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Langowski G. - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • Trała P. - kl. III tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • Łacina D. - kl. III tos - za udział w Centralnych Finałach Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Irasiak M. - kl. IV tos - za bardzo dobre wyniki w nauce , pracę społeczną oraz udział w olimpiadach
 • Zieliński M. - kl. IV tos - za bardzo dobre wyniki w nauce , pracę społeczną oraz udział w olimpiadach
 • Dwojak A. - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Wysota M. - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Skoczylas R. - kl. II tpz - list pochwalny za wzorowe postępowanie i wywiązywanie się z obowiązków
 • Lipieta D. - kl. I mk - za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywność społeczną
 • Jurczyk A. - kl. I mk - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Sazon Ł. - kl. I mk - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Mieszkalski R. – kl .II mk - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Cieślak P. - kl. II mk - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Zawieja M. - kl. II mk - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Adamczyk A. - kl. II śl.sp - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję
 • Gibki A. - kl. II śl.sp - za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję

W roku szkolnym 1994/95 w szkole było 1053 uczniów. Klasyfikowanych było 1048 uczniów. Odsetek promowanych wynosił 96,07%. Przeciętnie jeden uczeń w ciągu roku szkolnego opuścił 90,56 godziny. Średnia ocena wyniosła 3,174. Z zachowania postawiono 81 ocen wzorowych, 290 bardzo dobrych, 461 ocen dobrych oraz 112 ocen nieodpowiednich i 10 ocen nagannych.

 

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym byli:

 • Żyjewski Marcin - kl. V tos - 5,14
 • Mieszkalski Rafał - kl. II mk - 4,90
 • Janas Krzysztof - kl. III śl.sp - 4,75
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. II lz - 4,714
 • Musiał Paweł - kl. V tos - 4,71
 • Woś Włodzimierz - kl. III śl.sp - 4,63
 • Trała Paweł - kl. III tos - 4,60
 • Leś Piotr - kl. IV d lz - 4,50
 • Nowicki Wojciech - kl. II lz - 4,429
 • Irasiak Marcin - kl. IV tos - 4,41
 • Rawski Andrzej - kl. IV c lz - 4,36
 • Krawczyk Tomasz - kl.V tos - 4,35
 • Lipieta Daniel - kl. I mk - 4,35
 • Okrasa Andrzej - kl. III t d.D - 4,33
 • Kędzia Piotr - kl. I d - 4,30
 • Wątroba Damian - kl. I t d.D - 4,30
 • Konstanty Sebastian - kl. II ms - 4,30
 • Prukacz Tomasz - kl. II ms - 4,30
 • Dwojak Andrzej - kl. IV tos - 4,29
 • Howis Paweł - kl. II lz - 4,286
 • Stasiak Grzegorz - kl. II lz - 4,286
 • Wolniak Krzysztof - kl. V tos - 4,28
 • Jurczyk Andrzej - kl. I mk - 4,28
 • Adamczyk Andrzej - kl. II śl.sp - 4,273
 • Olczyk Artur - kl. III c lz - 4,27
 • Szuster Krzysztof - kl. III śl.sp - 4,25

 

Najlepsze wyniki w Średnim Studium Zawodowym uzyskały następujące osoby:

 • Bęben Lidia - kl. II op - 4,63
 • Golec Renata - kl. III ab - 4,30
 • Jędrysiak Agnieszka - kl. III ab - 4,30
 • Konieczna Anna - kl. III ab - 4,30
 • Kołodziej Magdalena - kl. III o - 4,30
 • Grobelna Aneta - kl. III op - 4,30
 • Kucia Bożena - kl. III op - 4,30
 • Sułkowska Renata - kl. III op - 4,30
 • Szczukiecka Renata - kl. III op - 4,30

 

Dnia 27 kwietnia 1995 roku Rada Pedagogiczna Średniego Studium Zawodowego dokonała klasyfikacji klas trzecich za rok szkolny 1994 / 95 .

Klasa III o uzyskała średnią 3,70. Za szczególne osiągnięcia do nagrody wytypowano następujące słuchaczki:

 • Magdalenę Kołodziej – za dobre wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków przewodniczącej klasy
 • Marzenę Lach – list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Renatę Szkudlarek – list pochwalny za dobre wyniki w nauce.

Wychowawczynią klasy była Zofia Okwiecińska.

 

Wychowawczynią klasy III ab była Wanda Kowalska. Średnia klasy wynosiła 3,46. Za szczególne osiągnięcia nagrodzono następujące osoby:

 • Edytę Dudek – za wzorowe wypełnianie obowiązków przewodniczącej klasy
 • Renatę Golec – za dobre wyniki w nauce

 

Dla klasy III op kierowanej przez Zofię Krajewską średnia ocena wyniosła 3,41. Do nagrody wytypowano następujące osoby:

 • Renatę Szczukiecką – za wzorową frekwencję i dobre wyniki w nauce
 • Dorotę Marcinkowską – za bardzo dobrą frekwencję i wzorowe wypełnianie obowiązków skarbnika klasy.
 • Emilię Jarząbek – za wzorowe pełnienie obowiązków przewodniczącej klasy

 

Listy pochwalne otrzymały następujące słuchaczki:

 • Aneta Brożyna
 • Aneta Grobelna
 • Bożena Kucia
 • Wioleta Lis
 • Aneta Sułkowska
 • Jadwiga Stępień
 • Krzysztofa Podyma

Wymienione otrzymały powyższe wyróżnienia za dobre wyniki w nauce.

 

Wychowawcą klasy III om był Wiktor Sampoliński. Średnia ocena tej klasy wyniosła 3,2 . Postanowiono nagrodzić za dobre wyniki w nauce następujące osoby:

 • Pawła Gwałta
 • Jacka Jasianka

 

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą ukończenia szkoły przez 130 słuchaczy.

Dnia 19 czerwca 1995 roku dokonano klasyfikacji słuchaczy za semestr IV. Klasa II om kierowana przez Feliksa Żaka uzyskała średnią ocenę 2,78 . Za dobre wyniki w nauce wytypowane zostały do listu pochwalnego następujące osoby:

 • Stefan Olczyk
 • Andrzej Bialucha

 

Wychowawczynią klasy II op była Stanisława Leszczyńska. Średnia ocena wyniosła 3,0. Z osiągnięte wyniki w nauce wytypowano do nagrody w postaci listu pochwalnego następujące osoby:

 • Lidia Bęben
 • Jadwiga Piątek
 • Marcin Wojciechowski

 

W tym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach młodzież szkolna uzyskała następujące wyniki:

 • Turniej Wiedzy o Wynalazczości. W eliminacjach szkolnych zwyciężyli: Irasiak Mariusz - IV tos, Zieliński Marek - IV tos, Łacina Damian - III tos. Wymienieni uczniowie wzięli udział w eliminacjach centralnych w Radomiu zajmując X miejsce. Opiekunem turnieju był Kamiński Włodzimierz.
 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki. W kategorii ”Użyteczna praca dyplomowa” II miejsce uzyskała praca „Program komputerowy do projektowania przeciągaczy do otworów wielorowkowych”. Wykonawcami pracy byli: Żyjewski Marcin i Musiał Paweł. Praca została zgłoszona do eliminacji centralnych. Opiekunem był Sampoliński Wiktor.

 

W kategorii „Pomysł techniczny” III miejsce uzyskała praca „Uchwyt obróbkowy frezarski do frezowania powierzchni

płaskich typu kostka”. Wykonawcami pracy byli: Falis Piotr i Mosek Gotfryt. Opiekunem był Drzazga Stanisław.

 

 • W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.
 • W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości VI miejsce w finale centralnym orazczołowe miejsca w finale wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

Wyróżnione zostały również następujące prace: ”System alarmowy” wykonany pod kierunkiem Jochaniuk Wandy przez Pobudejskiego Tomasza i Mielcarka Mariusz oraz „Współczesne rozwiązania konstrukcyjne , w tym działanie jedno i 4 punktowego układu wtryskowego paliwa w silnikach spalinowych benzynowych” wykonana przez Krzywickiego Pawła i Krawczyka Tomasza pod kierunkiem Sampolińskiego Wiktora.

 • Olimpiada Wiedzy Technicznej. W eliminacjach II i III stopnia wzięli uczniowie klasy V tos: Żyjewski Marcin , Wiernik Mariusz , Krawczyk Tomasz. I miejsce w zawodach okręgowych II stopnia uzyskał Żyjewski Marcin , który wziął udział w zawodach centralnych. Opiekunem olimpiady był Sampoliński Wiktor.
 • Konkurs pod hasłem „Poznajemy i stosujemy przepisy BHP”. W finale szkolnym brało udział 17 uczniów. I miejsce zespołowe uzyskali uczniowie kl. V tos. w składzie: Bednarek T. , Otręba P. , Pałuszyński P. Indywidualnie pierwsze miejsce uzyskał Werbicki Marcin z klasy I b lz. Opiekunem konkursu był Pielucha Henryk.
 • Olimpiada Historyczna. W eliminacjach II stopnia w Łodzi wzięło udział 5 uczniów szkoły.
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W eliminacjach II stopnia udział wzięli: Zieliński Marek i Sosnowski Daniel z klasy IV tos oraz Porażka Daniel i Skupień Bogdan z klasy III tpz
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Mała Olimpiada Matematyczna

 

Klasa I TS 1995 rok

 

W tym roku szkolnym biblioteka szkolna wypożyczyła 8244 woluminy. Ze zbiorów skorzystało 9500 czytelników. Uczniowie wypożyczyli 7685 pozycji , a nauczyciele 559.Wypożyczono również 49 filmów dydaktycznych. Dokonano w tym czasie zakupu 448 woluminów i 6 kaset video.

W warsztatach szkolnych w roku szkolnym 1994/95 praktykę odbywało średnio 715 uczniów z 24 klas. Szkolenie praktyczne oparte było w 75% na produkcji i świadczeniu usług w branży metalowej. Pozostałe 25% to szkolenie w formie ćwiczeń i wycieczek szkoleniowych / w tym roku szkolnym było ich 9 /.Wartość produkcji i usług w pierwszym półroczu 1995 roku wynosi 92 615 złotych. W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych uzyskano dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 45 metrów kwadratowych , które przeznaczono na wydział usługowy dla kierunku elektrycznego.

Szkolny klub HDK oddał 8,377 litra krwi.

Od nowego roku szkolnego zatrudniony zostanie inż. elektronik p. Golański.

Ze szkoły odchodzą: Danuta Muzyka i Jerzy Grajoszek.

Od 1 września kierownikiem internatu będzie Adam Ustyniak.

 

 

 

 

 

Akt założycielski Technikum Elektrycznego dla Dorosłych

 

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g