• .

 • .

 • .

 • .

          Dyrektor szkoły serdecznie powitał zebranych pedagogów, a w szczególności nowozatrudnionych. Od 1 września 1995 roku rozpoczęli pracę w naszej szkole:

 • Jasiński Janusz - język niemiecki
 • Golański Krzysztof - przedmioty zawodowe elektroenergetyczne
 • Namyślak Ryszard - przedmioty zawodowe
 • Przywojski Daniel - praktyczna nauka zawodu
 • ks. Kieraś Kazimierz - religia
 • ks. Szeliga Łucjan - religia

W tym roku szkolnym zatrudniono ponadto:

Od dnia 8 stycznia 1996 roku do dnia 31 lipca 1996 roku zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela Dreczka Teresa.

Od dnia 8 stycznia 1996 roku zatrudniony został w warsztatach szkolnych na stanowisku mistrza Spodzieja Roman.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia Rady Pedagogicznej zebrani zostali poinformowani przez dyr. Mieczysława Majchra o sprawach organizacyjnych oraz zmianach kadrowych. W tym roku szkolnym pracuje łącznie 64 nauczycieli / 38 w szkole, w warsztatach 22, a w internacie 4 /. Nauczycielami dochodzącymi są: p. Golański, p. Jasiński, p. Namyślak. Pracują również w niepełnym wymiarze godzin nauczyciele emerytowani: p. Krajewska, p. Zaremba i p. Pyszkowski.

Lekcje religii prowadzone są przez 4 księży.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przekazane zostały nauczycielom dodatkowe czynności:

 • Armanowski Andrzej - organizator prac społecznych
 • Białas Zofia - pełnomocnik do spraw podręczników , prowadzenie kroniki szkoły
 • Błaszczyk Roman - współpraca redakcyjna z gazetką „Szok” oraz opieka nad radiowęzłem
 • Cieślak Beata - opiekunka Olimpiady Matematycznej
 • Czajkowski Andrzej - dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe , dyżury w pomieszczeniach sportowych
 • Drzazga Stanisław - prowadzenie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki21.Wawrzyniak Irena - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Gortat Wiesław - prowadzenie gabloty „Teatr w Polsce i na świecie”
 • Jakubczyk Joanna - prowadzenie pracowni języka niemieckiego
 • Jaskulski Włodzimierz - obsługa fotograficzna uroczystości szkolnych , przygotowanie i prowadzenie Małej Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Jarosz Marzena - opieka nad SK PTTK , organizacja Konkursu Wiedzy Ekologicznej, dbałość o gablotę propagującą wiedzę ekologiczną
 • Jochaniuk Wanda - nadzór wychowawczy w czasie praktyk zawodowych w zakładach pracy
 • Kaja Robert - opiekun SKS
 • Kamiński Włodzimierz - przygotowanie i prowadzenie Konkursu Wiedzy o Wynalazczości
 • Kowalski Stanisław - pomoc przy układaniu planu
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Kossakowska - Cichy Barbara - olimpiada matematyczna
 • Kowalczyk Dariusz - opiekun PCK
 • Leszczyńska Stanisława - udział w pracy Zespołu Wychowawczego
 • Okwiecińska Zofia - opieka nad Izbą Pamięci Narodowej, organizacja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Owczarek Anna - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Pawlaczyk Janina - pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji , prowadzenie stałej rubryki bibliotecznej w gazetce „Szok”
 • Pielucha Henryk - prowadzenie konkursu BHP
 • Piskuła Agata - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Raducka Barbara - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, szkolenie Rady Pedagogicznej, organizacja Olimpiady Historycznej
 • Sampoliński Wiktor - przewodniczący Rady Szkoł , przygotowanie i prowadzenie Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Sicińska - Nowak Urszula - organizacja Małej Olimpiady Języka Angielskiego
 • Szymanowska Janina - przewodnicząca w Zespole Wychowawczym, opieka nad pracownią komputerową
 • Tobiś Anna - opieka nad samorządem Średniego Studium Zawodowego
 • Wawrzyniak Irena - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Wieczorek Jerzy - organizacja pracowni podstaw elektrotechniki
 • Wardęga Maria - sekretarz Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego, prowadzenie koła teatralnego
 • Wiącek Henryk - opiekun praktyk zawodowych
 • Winiarska Barbara - opiekunka Samorządu Szkolnego
 • Żak Feliks - układanie planu zajęć

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ustalono nowe wielkości opłat na Radę Rodziców , które dla uczniów szkoły dziennej

wyniosą 60 000 złotych, a dla szkoły wieczorowej 110 000 złotych.

Dnia 5 października dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców. Oto jej skład:

 • Koźba Ireneusz – przewodniczący
 • Klimaszewska Małgorzata – zastępca przewodniczącego
 • Głowacz Danuta – sekretarz
 • Markiewicz Grażyna – skarbnik

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Goździk Zbigniew
 • Piotrowska Wanda
 • Siwak Wiesława

 

Członkami Rady Rodziców zostali: Lipiński Zdzisław, Mroczek Lidia, Majos Zenon, Kaczmarek Zbigniew i Kuś Teofil.

Plan finansowy na ten rok szkolny przedstawia się następująco:

I – Kwota pozostała z roku poprzedniego                                   15.525,11 złotych

II – Przychody:

                       - wpłaty rodziców i słuchaczy                            72.000,00 złotych

                       - wpłaty S.U.                                                               50,00 złotych

                       - wpłaty za kursy                                                 17.000,00 złotych

                       - inne wpłaty                                                           5.000,00 złotych

                                                                         Razem                 94.050,00 złotych

III – Rozchody:

                       - pomoce szkolne                                                   5.600,00 złotych

                       - naprawy                                                               4.000,00 złotych

                       - modernizacje:

                                               - klaso-pracowni elektrotech.         4.000,00 złotych

                                               - sali 31                                             200,00 złotych

                                              - sali 29                                           1.000,00 złotych

                                               - sali 46                                               500,00 złotych

                                               - sali 26                                             300,00 złotych

                                               - świetlicy                                       5.000,00 złotych

                                               - wykładzina podłogowa                  2.500,00 złotych

                                               - remonty - szkoła                         13.000,00 złotych

                                               - remonty – internat                         4.000,00 złotych

                                                - pracownia sam. elektr.- warsztaty   5.000,00 złotych

                                               - sprzęt komputerowy                       4.800,00 złotych

                                               - wyposażenie gabinetu stomatolog. 5.000,00 złotych

                         - materiały biurowe                                                 2.500,00 złotych

                         - środki czystości                                                    1.200,00 złotych

                         - pomoc dzieciom                                                   1.500,00 złotych

                         - dożywianie                                                           2.500,00 złotych

                          - koszty imprez                                                       2.000,00 złotych

                         - nagrody                                                                 2.500,00 złotych

                         - wycieczki                                                               1.500,00 złotych

                         - wydatki administracyjne                                       1.500,00 złotych

                         - kursy                                                                    15.500,00 złotych

                         - pobrane prowizje                                                       800,00 złotych

                         - inne wydatki:

                                               - materiały do prac dyplom.                 3.130,00 złotych

                                               - wynagrodzenie dla psychoterapeuty 1.500,00 złotych

                                               - wynagrodzenie dla lekarza                 2.400,00 złotych

                                               - wynagrodzenie za nadzory budowlane 800,00 złotych

                                               - wyposażenie apteczki lekarskiej           200,00 złotych

                                               - wydatki S.U.                                           50,00 złotych

                                               - pozostałe                                           15.095,00 złotych

                                                                    Razem                         109.575,19 złotych

                          

Szkoła mimo finansowego wsparcia zadłużona jest na kwotę 146.000.000 złotych za centralne ogrzewanie. Otrzymaliśmy 400.000.000 złotych na modernizację warsztatów szkolnych oraz 270.000.000 złotych na modernizację węzła ciepłowniczego. Na koncie Rady Rodziców jest obecnie 150.000.000 złotych.

 

W grudniu 1995 roku zatrudnionych był 73 pracowników pedagogicznych, w tym:

 • szkoła - 38 + 7 w niepełnym wymiarze godzin
 • warsztaty - 21 + 3 w niepełnym wymiarze godzin
 • internat - 4

 

Wykształcenie kadry pedagogicznej przedstawiało się następująco:

 • z wyższym magisterskim - 47
 • z wyższym zawodowym - 3
 • SN - 14
 • średnie z przygotowaniem pedagogicznym - 7
 • średnie bez przygotowania pedagogicznego - 2 /obecnie kończą kurs/

A tak wyglądał staż pracy nauczycieli:

 • 0 - 3 lat         8 nauczycieli
 • 4 - 10 lat       8 nauczycieli
 • 11 - 20 lat     15 nauczycieli
 • 21 - 30 lat     33 nauczycieli
 • powyżej 30 lat 9 nauczycieli

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

Społecznymi organami współzarządzającymi szkołą są:

 • Rada Szkoły
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

 

Od września 1995 roku zostały otwarte dwa nowe kierunki;

 • Technikum Mechaniczne - o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Technikum Elektryczne - o specjalności

 

Obecnie w szkole kształci się 1175 uczniów w następujących typach szkół i specjalnościach:

 • TM - obróbka skrawaniem
 • TM - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • TE - elektrotechnika przemysłowa
 • LZ - mechanik obróbki skrawaniem
 • LZ - elektromechanik urządzeń przemysłowych
 • ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych
 • ZSZ - ślusarz spawacz
 • TM dla Dorosłych - TE - spawalnictwo i elektromechanika ogólna

                                      TM - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

 • ŚSZZ - kierunek ogólnomechaniczny

                - kierunek operatywno – handlowy

 

Gospodarka finansowa szkoły opierała się na trzech źródłach:

 • Budżet centralny
 • Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców. W ciągu ostatnich trzech zgromadzono 241 453 złote. 210 059 to wpływy rodziców i słuchaczy, 19 386 to wpływy od sponsorów szkoły, a 12 008 złotych to wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Środki wypracowane w warsztatach szkolnych.

 

Na koniec roku kalendarzowego działalność szkoleniowo - produkcyjna warsztatów szkolnych wyraża się następującymi wartościami produkcji i usług:

 • Plan przerobu w roku 1995 wynosił 150 000 złotych / 1 500 000 000 starych złotych/
 • Wykonanie planu w roku 1995 wyniosło 173 069 złotych / 1 730 690 000 starych złotych/.Wynik finansowy w postaci zysku w roku 1995 wynosił 17 823 złote / 178 230 000 starych złotych/.

Na wyposażenie wydziału szkoleniowo - usługowego o kierunku samochodowym wydano 39000 złotych. Zakupiono podnośnik diagnostyczny za 6 466 złotych oraz 29 219 złotych na hamownię rolkową. Ze środków własnych i częściowo z dotacji urządzono stanowisko cięcia plazmą powietrzną na kwotę 11 500 złotych.

 

W grudniu zorganizowano konkurs szkolny w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego. Wzięło w nim udział 40 uczniów. Głównym wygranym został Grzegorz Stasiak.

 

Dnia 18 kwietnia 1996 roku Rada Pedagogiczna postanowiła za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną i inne osiągnięcia nagrodzić następujących uczniów:

 • Lewiński Waldemar - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Kruszyński Daniel - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Felusiak Robert - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Gruszkiewicz Michał - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Józefiak Robert - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Mikołajczyk Tomasz - kl. IV a lz - za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Sołtysiak Ewa - kl. IV b lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na rzecz szkoły
 • Piechota Renata - kl. IV b lz - za dobre wyniki w nauce
 • Greta Joanna - spr.nazw. - kl. IV b lz - za aktywną pracę w samorządzie klasowym
 • Bartosik Agnieszka - kl. IV b lz - za wzorową postawę i pracę w samorządzie szkolnym
 • Jurczyk Cezary - kl. IV b lz - za wzorową postawę i pracę społeczną w internacie
 • Olek Andrzej - kl. IV b lz - za bardzo dobre wyniki w warsztatach szkolnych
 • Pawełczyk Wojciech - kl. IV b lz - za bardzo dobre wyniki na zajęciach praktycznych
 • Olczyk Artur - kl. IV c lz - za wzorowy stosunek do nauki i bardzo dobre wyniki wna zajęciach praktycznych
 • Akulicz Tomasz - kl. IV c lz - za zaangażowanie w życie szkoły oraz pracę społeczną
 • Błaszczyk Agata - kl. IV c lz - za pracę w samorządzie klasowym
 • Głowacz Maciej - kl. IV c lz - za osiągnięcia sportowe
 • Dera Marcin - kl. IV c lz - za osiągnięcia sportowe i wysokie wyniki na zajęciach praktycznych
 • Irasiak Marcin - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Dwojak A. - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kucharczyk Bogdan - kl. III tpz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Sowa - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Gworys Przemysław - kl. III tpz - za nienaganną kulturę osobistą
 • Zawada Mariusz - kl. III tpz -
 • Dubowski Grzegorz - kl. III tpz –

 

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 1996 roku Rada Pedagogiczna postanowiła również nagrodzić za dobre wyniki w nauce, pracę społeczną następujących uczniów:

 • Konstanty Sebastian - kl. III ms - za bardzo dobre wyniki w nauce i kulturę osobistą
 • Prukacz Tomasz - kl. III ms - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Mieszkalski Rafał - kl. III mk spr kl. - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Kałucki Marcin - kl. III mk spr kl. - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Majchrowski Marek - kl. III a mm - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Jędrysiak Małgorzata - kl. III a mm - za pracę w samorządzie klasowym
 • Janus Marcin - kl. III a mm - za osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie
 • Misiak Andrzej - kl. III a mm - list pochwalny
 • Kołodziej Mariusz - kl. III a mm - list pochwalny
 • Perliceusz Adam - kl. III a mm - list pochwalny
 • Rosiński Waldemar - kl. III a mm - list pochwalny
 • Pawlak Gabriel - kl. III b mm - za wzorową postawę sportową oraz nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Blabuś P. - kl. III b mm - list pochwalny
 • Zajączkowski Sławomir - kl. III b mm - list pochwalny
 • Przebierała Arkadiusz - kl. III b mm - list pochwalny
 • Bednarek Karol - kl. III b mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kapela Mariusz - kl. III b mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Juszczak P. - kl. III b mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Krzemianowski Robert - kl. III b mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Adamczyk Andrzej - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagroda z warsztatów szkolnych w postaci wycieczki
 • Błaszczak Rafał - kl. III śl.sp - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych w postaci wycieczki
 • Maciejewski Paweł - kl. III śl. sp - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych w postaci wycieczki
 • Gibki Adam - kl. III śl.sp - list pochwalny oraz nagroda z warsztatów szkolnych w postaci wycieczki
 • Perka Henryk - kl. III śl.sp - list pochwalny oraz nagroda z warsztatów szkolnych w postaci wycieczki
 • Przekora Grzegorz - kl. III śl.sp - list pochwalny

 

Podczas posiedzenia klasyfikacyjnego w dniu 18 czerwca 1996 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Janowski J. - kl. I ts - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Klatka P. - kl. I ts - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Świerczyński R. - kl. I ts - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Wolniak M. - kl. II tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Stępień M. - kl. II tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce
 • Bielicki J. - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Hadrian T. - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Kędzierski R. - kl. III tos - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Marczak A. - kl. III tos - list pochwalny
 • Wierzbicki Paweł – kl .IV tos - nagroda książkowa
 • Langowski - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce , dobrą frekwencję i postawę uczniowską
 • Orzełek J. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wynikiw nauce i dobrą frekwencję
 • Trała P. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i postawę uczniowską oraz wzorową frekwencję
 • Kędzia K. - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i dobrą frekwencję oraz postawę ucznia
 • Konstanty - kl. IV tos - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia
 • Rybczyński Mirosław – kl. I mk - list pochwalny za pracę w samorządzie klasowym
 • Raszewki Jarosław - kl. II mk - list pochwalny za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną
 • Olek Mariusz - kl. II mk - list pochwalny za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. III lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Woszczyk Andrzej - kl. II lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Stasiak Grzegorz - kl. II lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Nowicki Wojciech - kl. II lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Howis Paweł - kl. II lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce

 

Na koniec roku szkolnego w szkole było 1054 uczniów, z czego sklasyfikowano 1036 uczniów. Frekwencja za rok wynosiła 87,75%, a średnia ocen 3,12. Odpad w ciągu roku wynosił 72, a odsiew 41. Sprawność szkoły za rok wynosiła 92,80%.

Najlepsze wyniki w nauce w tym roku szkolnym uzyskali następujący uczniowie:

 • Mieszkalski Rafał - kl. III mk - 5,00
 • Irasiak M. - kl. V tos - 4,65
 • Dwojak A. - kl. V tos - 4,65
 • Drab Grzegorz - kl. T s - 4,60 spr.szk.
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. III lz - 4,538
 • Woszczyk Andrzej - kl. III lz - 4,538
 • Wątroba Damian - kl. II t wiecz ---spr szk. - 4,50
 • Stasiak Grzegorz - kl. III lz - 4,385
 • Nowicki Andrzej - kl. III lz - 4,385
 • Trała Paweł - kl. IV tos - 4,37
 • Raszewski Jarosław - kl. II mk - 4,33
 • Olek Mariusz - kl. II mk - 4,25

 

Dnia 26 kwietnia 1996 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Średniego Studium Zawodowego Zaocznego dokonano klasyfikacji słuchaczy za semestr VI.

 

Wychowawczynią klasy III op była Stanisława Leszczyńska. Średnia klasy wyniosła 3,47. Najlepsze oceny uzyskali:

 • Bęben Lidia – 4,90
 • Sampolińska Magdalena – 4,30
 • Kowalczyk Longina – 4,20
 • Kubat Alicja – 4,20
 • Piątek Jadwiga – 4,20
 • Reczkowska Iwona – 4,20

 

Do nagrody wytypowano:

 • Lidię Bęben – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Magdalenę Sampolińską – za dobre wyniki w nauce
 • Edytę Cielas – za pracę w samorządzie klasowym
 • Magdalenę Kornacką – za pracę w samorządzie klasowym

 

Wychowawcą klasy III om był Feliks Żak. Średnia ocena klasy wyniosła 3,00. Do nagrody zostały wytypowane następujące osoby:

 • Andrzej Bialucha – za pracę w samorządzie klasowym i bardzo dobre wyniki w nauce
 • Stefan Olczyk – za pracę w samorządzie klasowym i bardzo dobre wyniki w nauce
 • Sebastian Słowik – za pracę w samorządzie klasowym i dobre wyniki w nauce

 

W okresie jesienno - zimowym prowadzona była akcja „szklanka mleka„ z której korzystało w terminie od 6 listopada 1995 roku do dnia 25 marca 1996 roku każdego dnia od 40 do 50 uczniów.

W tym roku szkolnym zabrano makulatury na sumę 3 460 000 złotych. Młodzież szkoły uczestniczyła również w zbiórce pieniędzy dla Marty z Technikum Gastronomicznego podczas której zebrano 2 501 100 złotych, 3 dolary i 1 markę niemiecką.

Biblioteka szkolna w tym roku szkolnym wypożyczyła 7.737 woluminów. Odwiedzin w wypożyczalni odnotowano 9 210, a w czytelni 860.

Od nowego roku na pełnym etacie pracował będzie p. Golański , a na 1/2 etatu p. Tobis.

Znakomite wyniki uzyskali w tym roku szkolnym sportowcy zdobywając:

- I miejsce w 1995 r. w ogólnej Punktacji Drużynowych zawodów w lekkoatletyce I i II rzut zdobywając 1407 pkt. Wierzbicki Paweł w kuli 64 g uzyskuje 16.08 m.

- I miejsce w 1995/96 w sztafetowych Biegach Przełajowych.

- I miejsce w 1995 w I rzucie Drużynowych zawodów w LA.

1. ZSZ Nr 2 Wieluń                           1218 pkt.

2. ZS Elektronicz. Zd-Wola 1072 pkt.

3. LO Poddębice                       1013 pkt.

Wierzbicki Paweł w kuli uzyskuje 16.18 m a Koj Robert 4.26.2. sek. w biegu na 1500 m.

– I miejsce na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W piłce ręcznej szkołę reprezentowali:

Madeła Roman, Raszewski Jarosław, Lenarczyk Przemysław, Kędzia Zbigniew, Matusiak Marcin, Waloch Marcin, Kałużny Piotr, Langowski Grzegorz, Dudek Paweł, Chałupka Szymon. Drużynę prowadził mgr Robert Kaja.

- Wicemistrzostwo Polski w pchnięciu kulą na Halowych Mistrzostwach Polski

 

 

 Medalista Paweł Wierzbicki ze swoim trenerem Andrzejem Czajkowskim.

W innych dyscyplinach sukcesy są znaczące:

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej jeden laureat Zawodów Okręgowych uczestniczy w finale centralnym III stopnia.

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

       - Laureat Zawodów Centralnych.

       - 3 uczniów wzięło udział w eliminacjach II stopnia (woj. łódzkie)

                   I miejsce w zawodach okręgowych II stopnia:

                   Marcin Żyjewski – kl. V tos

                   Marcin Wiernik – kl. V tos

                  Tomasz Krawczyk – kl. V tos

                            Laureatem XXI OWT w finale centralnym III stopnia został Marcin Żyjewski (opiekun mgr inż. Wiktor Sampoliński).

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki II miejsce w kategorii C w eliminacjach wojewódzkich zajmujePiotr Świerczyński – kl. III TE dla Dorosłych.

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości I miejsce w eliminacjach wojewódzkich drużynowo:

                   Marek Zieliński – kl. V tos

                   Damian Łacina- kl. IV tos

                            Paweł Ciura – kl. IV tos

                   14 miejsce drużynowo w finale centralnym.

- W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym eliminacje II stopnia (wojewódzkie)

                   Marek Zieliński – kl. IV tos

                   Daniel Sosnowski – kl. IV tos

                   Andrzej Porażka – kl. III tpz

                   Bogdan Skupień – kl. III tpz.

- W Olimpiadzie Historycznej 5 uczniów wzięło udział w eliminacjach II stopnia (wojewódzkie).

 

 Matura 1996 rok.

Klasa IV a LZ z wychowawcą Robertem Kają.

 

 

 
 Broszura na XXX-lecie istnienia szkoły

 

casino10top.com
f t g