• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 30 sierpnia 1996 roku. Przybyłych nauczycieli zapoznano z planem dydaktyczno – wychowawczym oraz innymi zadaniami szkoły na ten rok szkolny. Dokonano przydziału wychowawstw oraz kół zainteresowań.

Od 1 września do pracy przychodzi Fabisiak Robert - nauczyciel wychowania fizycznego, a także Katarzyna Lemańska – nauczycielka chemii i fizyki.

Na całym etacie rozpocznie pracę Golański Krzysztof.

Od dnia 9 października 1996 roku do dnia 23 stycznia 1997 roku w charakterze nauczycielki języka niemieckiego w niepełnym wymiarze godzin pracowała Jochaniuk Iwona.

W tym roku mianowania otrzymali:

 • Jarosz Marzena,
 • Kaja Robert
 • Piskuła Agata.

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

Na początku nowego roku szkolnego ustanowiono nowy skład Rady Rodziców oraz przedstawiono plan finansowy. Władzami Rady są:

 • Koźba Ireneusz – przewodniczący
 • Klimaszewska Małgorzata – zastępca przewodniczącego
 • Musiał Henryka – sekretarz
 • Piotrowska Wanda – członek R.R.
 • Siwak Wiesława – członek R.R.
 • Żółtaszek Marek – członek R.R.
 • Wardęga Andrzej – członek R.R.

 

Opracowany plan finansowy przedstawiał się następująco:

I – Finanse pozostałe z roku szkolnego 1995/96                     3.116,43 złotych

II – Przychody

                         - wpłaty rodziców                                           82.590,00 złotych

                         - wpłaty za kursy                                             22.000,00 złotych

                         - inne wpłaty                                                   10.000,00 złotych

                                                               Razem                     114.590,00 złotych

III – Rozchody

                         - pomoce szkolne                                            19.250,00 złotych

                         - naprawy                                                         3.000,00 złotych

                         - remonty, modernizacje                                 40.840,00 złotych

                         - materiały biurowe                                           2.000,00 złotych

                         - środki czystości                                               1.000,00 złotych

                         - pomoc dzieciom                                             1.000,00 złotych

                         - dożywianie                                                     2.000,00 złotych

                         - koszty imprez                                                1.500,00 złotych

                         - nagrody                                                           2.000,00 złotych

                         - wycieczki                                                         1.500,00 złotych

                        - wydatki administracyjne                                 2.000,00 złotych

                         - pobrane prowizje                                                 600,00 złotych

                         - inne wydatki                                                    21.016,43 złotych

                                                               Razem                       117.706,43 złotych

 

W pierwszym semestrze do szkoły uczęszczało 1029 uczniów. Klasyfikowanych zostało 1020 uczniów. Bez ocen niedostatecznych było 658 osób. Frekwencja w tym okresie wynosiła 88,93 %, a średnia ocen 2,81. Z zachowania wystawiono 16 ocen wzorowych, 194 oceny bardzo dobre, 506 dobrych oraz 123 nieodpowiednie i 32 naganne.

 

Najlepsze wyniki uzyskali:

 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. IV lz - 4,55
 • Nowicki Wojciech - kl. IV lz - 4,33
 • Pacholik Marcin - kl. III tok - 4,25

 

W tym półroczu w bibliotece szkolnej wypożyczono 3599 książek oraz 58 filmów i 6 kaset magnetofonowych.

Z inicjatywy biblioteki w grudniu zorganizowano konkurs szkolny w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego. Pierwsze miejsce, po raz drugi, zdobył Grzegorz Stasiak. Dwa II miejsca uzyskali: Agnieszka Kowalik i Łukasz Sazon, a dwa III miejsca zdobyli : Daniel Lipieta i Karol Kędzia.

W roku bilansowym 1996 warsztaty szkolne przy założonym planie produkcji wielkości 250000 złotych wykonano 241 000 złotych co stanowi 97,50%. Wynik finansowy w postaci zysku wynosi 66 491 złotych. Koszty pośrednie, remonty i modernizacje pochłonęły środki wielkości 73 329 złotych przy założonym planem 52 000 złotych.

 

Dnia 22 kwietnia 1997 roku Rada Pedagogiczna za dobre wyniki w nauce, pracę społeczną oraz inne szczególne osiągnięcia nagrodzić następujących uczniów:

 • Trała Paweł - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w samorządzie szkolnym oraz osiągnięcia sportowe
 • Langowski Grzegorz - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce, udział w olimpiadach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe
 • Bąk Michał - kl. V tos - zxa dobre wyniki w nauce, pracę w samorządzie uczniowskim, udział w olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe
 • Konstanty Arkadiusz - kl. V tos - za dobre wynikiw nauce
 • Morka Rafał - kl. V tos - za pracę w samorządzie szkolnym
 • Naciskała Krzysztof - kl. V tos - za wzorową frekwencję
 • Wierzbicki Paweł - kl. V tos - list gratulacyjny
 • Cieślak Marek - kl. V tos - list gratulacyjny
 • Sobczyk Bernard - kl. V tos - list gratulacyjny
 • Pietrzak Zbigniew - kl. V tos - list gratulacyjny
 • Lach Jarosław - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową kulturę osobistą
 • Kędzia Maciej - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorową kulturę osobistą oraz nagroda z warsztatów szkolnych
 • Chałupka Szymon - kl. IV lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Tomczyszyn Iwona - kl. IV lz - za pracę w samorządzie szkolnym , kulturę osobistą i zaangażowanie w życiu klasy
 • Chrzan Tomasz - kl. IV lz - za wzorową kulturę osobistą , zaangażowanie w życiu klasy i odpowiedzialność
 • Jeziorski Mariusz - kl. IV lz - za wzorową frekwencję
 • Kuśmierczyk Tomasz - kl. IV lz el - za wzorową postawę ucznia i nienaganną kulturę osobistą
 • Nowicki Wojciech - kl. IV lz el - za wzorową postawę ucznia i nienaganną kulturę osobistą
 • Stasiak Grzegorz - kl. IV lz el - za wzorową postawę ucznia i nienaganną kulturę osobistą
 • Woszczyk Andrzej - kl. IV lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Nowak Marek - kl. IV lz el - list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Hałas Piotr - kl. IV lz el - list pochwalny za osiągnięcia sportowe
 • Ladra Andrzej - kl. IV lz el - list pochwalny za osiągnięcia sportowe
 • Wątroba Damian - kl. III T d.D - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową kulturę osobistą
 • Haliżak Norbert - spr.nazw. - kl. III T d.D - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie klasy
 • Kiełczykowski - kl. III T d.D - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie klasy

   W 1996 do grona nauczycieli dołączył mgr Robert Fabisiak absolwent naszej szkoły. W klasach I i II została wprowadzona trzecia godzina wychowania fizycznego.

    Sportowcy szkoły w tym roku szkolnym zajęli:

    – II miejsce w ogólnej punktacji sportowej:

1. ZSM Sieradz 619 pkt.

2. ZSZ Nr 2 Wieluń 610 pkt.

-III m. w województwie w biegach sztafetowych 10x1500 metrów.

W innych dyscyplinach zdobyliśmy:

-      W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

                       - II miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich:

                   Marek Janowski – kl. V tos

                   Arkadiusz Konstanty – kl. V tos

                   Promotor: mgr inż. Stanisław Drzazga.

                   - III miejsce w kat. P w eliminacjach wojewódzkich:

                   Michał Pacyna – kl. III TM dla Dor.

                   Promotor: mgr inż. Włodzimierz Jaskulski.

-      W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

                       - 15 miejsce w finale centralnym drużynowo:

 •                     Bielecki Jarosław
 •                     Kędzierski Rafał
 •                     Marczak Andrzej
 •                     Cybulski Tomasz

                Opiekun mgr inż. Włodzimierz Kamiński.

 

W maju 1997 roku grupa pracowników szkoły brała udział w wycieczce do Włoch. Zwiedziliśmy Rzym, Asyż, Monte

Cassino, Wenecję, Pompeje.

 

Monte Cassino

 

 

 

casino10top.com
f t g