• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 30 sierpnia 2001 roku odbyła się konferencja plenarna Rady Pedagogicznej, na której dyrektor Mieczysław Majcher po powitaniu przybyłych, przedstawił porządek obrad. Przedstawiono plan dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy oraz plan mierzenia jakości pracy szkoły. Zapoznano z planem szkoleniowo – produkcyjnym oraz organizacją pracy warsztatów szkolnych. Szczególnie gorąco powitano nowozatrudnionych nauczycieli:

 • Sperczyński Andrzej - przedmioty zawodowe
 • ks. Bąkowicz Krzysztof - religia
 • Więckowski Maciej - przedmioty informatyczne
 • Podyma Aleksandra - język niemiecki
 • ks. Walczyk Mariusz - religia

Stan zatrudnienia na dzień 1 września 2001 roku przedstawia się następująco:

- 29 nauczycieli pełnozatrudnionych w szkole

- 14 nauczycieli pełnozatrudnionych w warsztatach szkolnych

- 3 pełnozatrudnionych nauczycieli w internacie

- 10 niepełnozatrudnionych

Następuje zmiana w kadrze kierowniczej. Zlikwidowany zostaje etat jednego wicedyrektora szkoły. Obowiązki Stefanii Wojtasik przejmuje Zygmunt Borucki.

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Ustyniak Adam - kierownik internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

Do szkoły aktualnie uczęszcza 687 uczniów / młodzież szkolna – 18 oddziałów, słuchacze / szkoła dla dorosłych / - 5 oddziałów/.

Dokonano przydziału dodatkowych czynności – obowiązków nauczycielom:

 • Białas Zofia – pełnomocnik do spraw podręczników, prowadzenie kroniki szkoły
 • Błaszczyk Roman – opieka nad Samorządem Szkolnym uczniów szkoły dla dorosłych
 • Cieślak Beata – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Matematyczno – Fizyczno – Chemicznych oraz opiekun sali 29.
 • Czajkowski Andrzej – dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, dyżury w pomieszczeniach sportowych.
 • Golański Krzysztof – dbałość o techniczną sprawność radiowęzła.
 • Jakubczyk Joanna – opiekun pracowni języka niemieckiego
 • Jaskulski Włodzimierz – obsługa fotograficzna uroczystości szkolnych.
 • Marciniak Renata – konkurs wiedzy ekologicznej i geograficznej, dbałość o gablotę propagującą wiedzę na te tematy, sekretarz Rady Pedagogicznej, opiekun sali 45.
 • Jochaniuk Wanda – przewodnicząca Komisji Socjalnej przy Zespole Wychowawczym.
 • Kaja Robert – opiekun SKS i dyżury w pomieszczeniach sportowych.
 • Kowalski Stanisław – opiekun sali 27, układanie planu lekcji, prowadzący Olimpiadę Wiedzy Technicznej.
 • Kowalska Wanda – opiekun sali 31, konkurs matematyczny.
 • Kowalczyk Dariusz – redakcja sportowych Wieści Szkolnych, opiekun szkolnego koła PTTK, dyżury w pomieszczeniach sportowych.
 • Kossakowska – Cichy Barbara – prowadzenie gabloty informacyjnej szkoły
 • Lemańska Katarzyna – opieka nad pracownią 46, sekretarz Rady Pedagopgicznej.
 • Owczarek Anna – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych, opiekun sali 10.
 • Piskuła Agata – lider do spraw wprowadzania reformy oświaty, opiekun sali 26.
 • Raducka Barbara – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, Olimpiada Historyczna, sala 41.
 • Spodzieja Jacek – pełnomocnik Rady Pedagogicznej do spraw zatrudnienia absolwentów, przeprowadzenie turnieju MMT, opiekun sali 2 w warsztatach szkolnych.
 • Szymanowska Janina – lider do spraw wprowadzania reformy oświaty.
 • Torchała Ireneusz – Konkurs Wiedzy o Wynalazczości, układanie planu, opiekun sali 47.
 • Wieczorek Jerzy – opiekun szkolnego koła PCK, sala 44.
 • Wardęga Maria – organizacja imprez szkolnych- część artystyczna, opiekun sali 25.
 • Wiącek Henryk – opiekun praktyk zawodowych, opiekun pracowni samochodowej, konkurs motoryzacyjny.
 • Kuśmierczyk Halina – opiekun Samorządu Szkolnego.
 • Kowalska Małgorzata – pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji, edukacja zdrowotna młodzieży.
 • Ustyniak Adam – redakcja witryny internetowej ZSZ NR 2, opiekun sali 43
 • Bąkowicz Krzysztof – opiekun sali 42
 • Tobiś Anna – organizacja imprez szkolnych – część artystyczna.
 • Choczaj Małgorzata – opiekun sali 40.
 • Wojtasik Stefania – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego.
 • Sperczyński Andrzej – opiekun sali 32.

W związku z przystąpieniem szkoły do programu „Zielony Certyfikat„ istnieje obowiązek prowadzenia działań proekologicznych.

W tym roku szkolnym, zgodnie z zapowiedzią, przeprowadzone zostaną wybory Patrona Szkoły. Przeprowadzone w roku poprzednim prawybory były doskonałą lekcją demokracji, wykazały one również największe uznanie dla kandydatów związanych z Ziemią Wieluńską.

Podczas odbytych 4 spotkań opracowano 2 scenariudsze uroczystości, przedyskutowano termin uroczystości oraz zaproszenia honorowych gości. Wystosowano pisma do Zarządu Powiatu o zmianę nazwy placówki i nadanie imienia Jana Długosza oraz Starosty Powiatu o objęcie honorowym patronatem uroczystości szkolnych, a także pisma do zakładów pracy z prośbą o pomoc finansową.

Zgodnie z wieloletnią tradycją pod koniec grudnia odbyło się podniosłe spotkanie pracowników na uroczystości wigilijnej.

 

 

Wigilia. Grudzień 2001 roku.

 

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 115 książek / głównie pochodzących z darowizn /. Wysłano 60 upomnień do czytelników zadłużonych. Na apel odpowiedziało 10 osób zwracając 12 książek.

 

Na dzień 22 listopada 2001 roku wartość zbiorów biblioteki to kwota 27.575,35 zł. W pierwszym semestrze wypożyczalnię odwiedziło 2653 czytelników. Uczniowie wypożyczyli 2244 książki.

 

W tym roku szkolnym zwolniono z opłat na rzecz Rady Rodziców:

 • w 100%           - 41 uczniów za cały rok szkolny
 • w 100%           - 2 uczniów za okres I półrocza
 • w 100%           - 10 uczniów za okres II półrocza
 • w 50%             - 14 uczniów za cały rok szkolny
 • w 50%             - 4 uczniów za okres I półrocza
 • w 50%             - 7 uczniów za okres II półrocza

Razem zwolniono z opłat 78 uczniów.

 

W ramach programu wyrównywania szans pomocą zostali objęci uczniowie szkoły średniej pochodzący ze środowisk wiejskich. Przyznano 77 stypendiów w fazie I na kwotę 27.204 złotych i 52 stypendia w II fazie na kwotę 11.534 złote.

 

Sportowcy szkoły uzyskali świetne wyniki zajmując:

 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej
 • IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej chłopców

 

W innych dyscyplinach uzyskiwaliśmy także doskonałe wyniki:

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

                   - II miejsce kat. P w eliminacjach wojewódzkich

                   D. Kubacki – kl. V TE

                   Promotor: mgr inż. Jacek Spodzieja.

                   - II miejsce w kat. C w eliminacjach wojewódzkich

                   D. Łytka

                   B.Chrzanowski

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek.

                   - Wyróżnienie w kat. E:

                   K. Owczarek kl. V TS

                   Promotor: mgr inż. Henryk Wiącek

                   - Wyróżnienie w kat. E:

                   K. Hojka kl. V TE

                   Promotor: mgr inż. Wanda Jochaniuk.

                       -Wyróżnieni w kat. E otrzymują tytuł Młodego Mistrza Techniki 2002

                   Opiekun mgr inż. Jacek Spodzieja.

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości

                   - Udział w eliminacjach wojewódzkich drużynowo:

                   Kędzia Michał – kl. IV TM

                   Mierzwiński Krzysztof – kl. IV TM

                   Zgoda Marek – kl. V TE

                   Kamieniak Rafał – IV TM

                   - 15 miejsce w finale centralnym drużynowo:

                   Kędzia Michał – kl. IV TM

                   Mierzwiński Krzysztof – kl. IV TM

                   Zgoda Marek – kl. V TE.

- W Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym

                   - I miejsce w eliminacjach powiatowych

                   P. Łakomiak – kl. V TM

                   M. Duszyński – kl. V TM

                   W. Stasiak – kl. V TM

                   - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich

                   M. Duszyński – kl. V TM

                   - II miejsce w eliminacjach wojewódzkich

                   P. Łakomiak – kl. V TM

                   M. Duszyński – kl. V TM

                   W. Stasiak – kl. V TM

                   - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich

                   P. Łakomiak – kl. V TM

                   - XI miejsce w półfinałach ogólnopolskich

         Opiekun mgr inż. Henryk Wiącek.

 

 

Dzień sportu. Dnia 25 maja 2002 roku

 

W warsztatach szkolnych zajęcia odbywało średnio 250 uczniów z 8 klas technikalnych, licealnych i zasadniczych.

Do końca 2001 roku warsztaty szkolne funkcjonowały jako Gospodarstwo Pomocnicze przy jednostce budżetowej, a od 1 stycznia 2002 roku funkcjonują jako część szkoły, a dochody z działalności, poprzez specjalne konto bankowe, przeznaczone są na zakup narzędzi, materiałów, niezbędne remonty. Zajęcia praktyczne polegają na prowadzeniu ćwiczeń i wykonywaniu drobnych usług. W roku bilansowym przychody wyniosły 305.174 złote, a koszty – 295.774 złote.

Sprzedano, w formie przetargu, 24 obrabiarki na łączną kwotę 51.000 złotych, a pieniądze przekazano do Starostwa Powiatowego.

 

Decyzją Rady Powiatu zlikwidowano internaty wieluńskie, a w ich miejsce powołano Powiatową Bursę Międzyszkolną.

 

Na emeryturę z dniem 1 września 2002 roku odchodzą:

 • Eugeniusz Więckowski
 • Jan Biegański
 • Adam Ustyniak
 • Zdzisław Tomczak

 

casino10top.com
f t g